Language: NOR | ENG
2017/2018

2MAT301 Matematikk III

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

  • har et godt matematisk grunnlag for avansert visualisering og simulering

Ferdigheter

Studenten

  • kan lage matematiske modeller for visualisering og simulering

Generell kompetanse

Studenten

  • kan anvende matematiske metoder innenfor spill, 3d visualisering og systemtenking

Innhold

Sentrale tema:

  • numeriske metoder, herunder initialverdiproblemer (Euler, Runge-Kutta)
  • interpolasjon og approksimasjon
  • polynomer, splines, kontinuitet, glatthet
  • trianguleringer
  • 3d kurver og flater
  • modeller for lyssetting

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og regneøvelser.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

3-5 individuelle oppgaver i henhold til semesterplanen.

Eksamen

  • 4 timers skriftlig individuell eksamen

Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?