Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene informasjon om hvordan studiets innhold kan brukes i det praktiske arbeid i bransjen.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten  

  • har innsikt i hvordan arbeidslivet/organisasjoner i musikkbransjen fungerer i praksis

Ferdigheter

Studenten

  • kan relatere de tillærte teorier til praktisk arbeid bransjen
  • har innsikt i hvordan bygge nettverk i praksis
  • har innsikt i organisering av sosial kompetanse/individuell kompetanse

Innhold

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til det daglige arbeidet i virksomheten, eller til spesielle prosjekter som arbeidsgiver ønsker gjennomført i løpet av praksisperioden.

Arbeids- og undervisningsformer

Ingen undervisning. Studentene vil bli fulgt opp av praksisverten. Studentene må levere tre underveisrapporter i løpet av praksisperioden og en sluttrapport etter gjennomført praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Oppmøte og gjennomføring må godkjennes av praksisverten. Praksisen skal vare minimum 3 måneder, med minimum 50 arbeidsdager. Tre underveisrapporter levert i Fronter i løpet av praksisperioden.

Eksamen

Individuell praksisrapport.

Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått.