Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om arbeidslivet/organisasjon i musikkbransjen
  • har kunnskap om organisering av sosial kompetanse/individuell kompetanse

Ferdigheter

Student

  • har praktisk erfaring med og/eller bruk av de tillærte teorier i bransjen

Generell kompetanse

Studenten

  • har kompetanse i å bygge nettverk

Innhold

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til det daglige arbeidet i virksomheten, eller til spesielle prosjekter som arbeidsgiver ønsker gjennomført i løpet av praksisperioden.

Arbeids- og undervisningsformer

Ingen undervisning. Studentene vil bli fulgt opp av praksisverten. Studentene må levere tre underveisrapporter i løpet av praksisperioden og en sluttrapport etter gjennomført praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Oppmøte og gjennomføring må godkjennes av praksisverten. Praksisen skal vare minimum 3 måneder, med minimum 50 arbeidsdager. Tre underveisrapporter levert i Fronter i løpet av praksisperioden.

Eksamen

Praksisrapport.

Prestasjonen vurderes til bestått/ikke bestått.