Læringsutbytte

Emnet skal gi forståelse for hvordan organisasjoner fungerer og hvordan de kan ledes, samt gi analytiske ferdigheter i å arbeide selvstendig med ulike problemstillinger knyttet til hvordan organisasjoner fungerer. 

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende organisasjonsteoretiske begreper
 • har kunnskap om hvordan organisasjoner er oppbygd og hvordan de fungerer
 • forstår hvordan organisasjoner kan endres og utvikles

Ferdigheter

Studenten

 • kan definere, analysere og reflektere over organisasjonsmessige dilemmaer og problemstillinger
 • kan anvende organisasjonsteoretiske begreper som analyseverktøy innenfor alle typer organisasjoner

Generell kompetanse

Studenten

 • har oppøvd en selvstendig og reflekterende holdning til hvordan organisasjoner fungerer
 • behersker grunnleggende informasjonskompetanse og kan anvende kilder i utarbeidelse av skriftlige arbeider

Innhold

 • Mål, strategi og effektivitet
 • Organisasjonsstruktur og formelle organisasjonsprosesser
 • Organisasjonskultur, makt og konflikter i organisasjoner
 • Organisasjoners omgivelser
 • Motivasjon og mellommenneskelige relasjoner
 • Beslutnings- og kommunikasjonsprosesser i organisasjonen
 • Læring og innovasjon
 • Endring og organisasjonsutvikling
 • Ulike teorier om ledelse i organisasjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Case vil bli brukt for å koble teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Elektronisk flervalgstest i informasjonskompetanse. 
 • Én individuell innleveringsoppgave. 

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.