Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Ferdigheter

Studenten 

 • har ferdigheter i å identifisere og utvikle konsistente og koherente kommersielle musikkprodukter
 • kan integrere kunnskap innenfor A&R og gjennomføre alle deler av prosessen knyttet til utvikling av et gitt kommersielt musikkprodukt, herunder
  • gjennomføre en markedsanalyse ved hjelp av relevant teori og dataanalyseverktøy
  • vurdere et musikk- og medieprodukt fra et kommersielt perspektiv
  • treffe begrunnede valg på grunnlag av markedsanalysen
  • kan omsette markedsanalyse til konkret låtproduksjon med kommersielt potensial
  • utforme markedsplan og alt avtaleverk knyttet til en produksjon
 • kan omsette abstrakte begreper og beskrivelser til konkrete artistiske og musikalske kommersielle uttrykk

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennom praktisk arbeid demonstrere en reflektert tilnærming til hvordan kommersielt vellykket artist- og repertoarutvikling fungerer

 

Innhold

 • Reportoire Management
 • Markedsanalyse
 • Markedsplan for et gitt kommersielt musikkprodukt
 • Alle nødvendige kontrakter knyttet til en kommersiell musikkproduksjon
 • Utvikling av låt og innspilling
 • Musikkmarkedet - segmentering og avanserte, kulturelle aspekter (utføre)
 • Prosjektstyring

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og workshops. Vi gjør oppmerksom på at antall plasser begrenses og studentene rangeres etter karakteren i forkunnskapskravet hvis flere søkere enn plasser.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Oppmøte på undervisning og veiledning.

Eksamen

Mappeevaluering i gruppe på inntil 6 personer. Mappa består av fire del-innleveringer som vektes likt i beregning av endelig karakter. 
Mappa skal inneholde følgende elementer:

 • Scrumboard
 • Prosjektplan
 • Møtereferater
 • Timebudsjett
 • Markedsføringsplan med budsjett
 • Ett-to produkter etter avtale
 • Rapport med beskrivelse av produksjonsprosessen, diskusjon av faglige problemstillinger knyttet til arbeidet  og egenvurdering av oppnådd resultat
 • Ferdige utarbeidede kontrakter som regulerer samtlige rettigheter knyttet til det endelige produktet

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Ved gruppeeksamen (her mappevurdering) står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innholdet i oppgaven.