Læringsutbytte

Emnet gir kunnskaper og ferdigheter innen events, slik som arrangement/festival/konserter, og ledelse av dette. Fokuset er utvikling av arrangementer som står på egne bein. Emnet skal ha overføringsverdi til utvikling av events i tilknytning til idrettsarrangementer, festivaler, musikkarrangement etc.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har en generell oversikt over ulike typer events i musikkbransjen, nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om hvordan man planlegger events
 • har oversikt over totalmarkedet, samt oversikt over leverandørmarkedet  og kundemarkedet (forbrukeren)
 • har kunnskap om prosessen fra idé til planleggingsfase, markedsføring, gjennomføring og etterkontroll
 • har kjennskap til økonomiforutsetninger, finansiering, cashflow og risiko, herunder budsjettering, sannsynlighet og konsekvensvurderinger relatert til arrangementer
 • har kunnskap om informasjonsvirksomhet, kommunikasjon og generell PR relatert til arrangementer
 • har kunnskap om risikovurdering og hvordan man lager aksjonsplaner
 • har kunnskap om kvalitetssikring av et konsept/prosjekt i forkant og underveis
 • har kunnskap om styring av events

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke relevant teori og modeller til å utarbeide en analyse av elementene i events
 • kan bruke økonomiske modeller basert på events
 • kan planlegge og utvikle events

Generell kompetanse

Studenten

 • er bevisst på etiske vurderinger i forbindelse med arrangementsutvikling og arrangementsavvikling
 • har basiskompetanse for å kunne utvikle selvstendige events i alle former

Innhold

 • Hva er et event?
 • Ulike typer events, bransjebeskrivelse, utviklingstrekk
 • Fra ide til planleggingsfase, markedsføring, gjennomføring og etterkontroll
 • Finansiering, cashflow og risiko
 • Artwork
 • Produksjon av stor livekonsert  
 • Økonomi med  oppsett av budsjett
 • Turné-live-musikk. Kort historisk tilbakeblikk, turneer i dag og i går, konsertsteder, krav på opplevelser
 • Sikkerhetsvurderinger ved arrangementer
 • Tekniske krav ved store arrangementer
 • Food & beverage
 • Sponsoring
 • Informasjon og kommunikasjon, generell PR
 • Billetter, svartebørs, værproblemer,- og planer for avvik
 • Etikk
 • Anbudsprosesser

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, arbeid med caseoppgaver (prosesslæring med selvstendig oppgaveløsing). Caseoppgavene støttes med veiledning, og knyttes opp mot praktiske og relevante oppgaver med operativ management av events.  Det anbefales at 3MUS140 Musikk og markedet tas parallelt med dette emnet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ingen.

Eksamen

Semesteroppgave i gruppe på inntil tre personer, samt justerende individuell muntlig eksamen med presentasjon av oppgaven.

Alle deltakerne i gruppa står til ansvar for alt innhold i den skriftlige oppgaven. Muntlig eksamen kan justere resultatet fra  den skriftlige semesteroppgaven opp eller ned med én karakter individuelt.