Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskaper, analytiske ferdigheter og holdninger i å arbeide selvstendig med ulike problemstillinger knyttet til musikk- og kulturteori.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har innsikt i den vestlige populærmusikkens historie, i dens ulike sjangertrekk, produksjonsmåter og soundidealer
  • har kunnskap om hvordan populærmusikkens estetiske utvikling er knyttet sammen med teknologisk og mediemessig utvikling
  • har kunnskap om sammenhenger mellom populærmusikk, estetikk, medier og teknologi
  • har kjennskap til estetiske, sosiokulturelle, mediale og markedsmessige fortolkninger og verdsettinger av populærmusikk

Ferdigheter

Studenten

  • kan definere, analysere og reflektere over populærmusikken som  kulturskapt aktivitet
  • kan vurdere og analysere ulike stiler i populærmusikk fra ulike tidsperioder og sette disse inn i en sosiokulturell sammenheng

Generell kompetanse

Studenten

  • har en selvstendig og reflekterende holdning til hvordan musikk er knyttet til markedsforhold og estetisk verdsetting

Innhold

  • Populærmusikkstudier, teori og metoder: Analytiske og historiografiske perspektiver.
  • Stiler, sjangrer og soundidealer i vestlig populærmusikk fra midten av 1950-tallet til i dag.
  • Musikkteknologisk og mediemessig utvikling innen vestlig populærkultur fra midten av 1950-tallet til i dag, med vekt på studioproduksjon og produsentroller.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen organiseres som forelesninger og seminarer. Det forutsettes i tillegg at studentene arbeider aktivt med faglitteratur og anbefalte musikkeksempler på egen hånd, samt i kollokviegrupper og seminarer med presentasjon. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Delta i og gjøre minst en forberedt muntlig presentasjon relatert til kursets temaer.

Eksamen

2 dagers i skriftlig individuell hjemmeeksamen med gitt tema/problemstilling. Besvarelsen skal være på maksimalt 4000 ord.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.