Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskaper, praktiske og analytiske ferdigheter, samt holdninger i å arbeide, selvstendig og i grupper, med ulike oppgaver knyttet til artist- og repertoarutvikling.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om merkevareteori og kjennskap kommunikasjonsteori med vekt på aspekter som har spesiell relevans for populærkulturelle fenomener og musikkprodukter
 • har kunnskap om hvordan artister kan betraktes som komplekse merkevareprodukter og hvordan dette har betydning for de forskjellige komponentene som utgjør det totale musikkproduktet
 • har kunnskap musikkmarkeder kan segmenteres på avanserte sosiale og kulturelle faktorer
 • har kunnskap om utfordringer med å omsette abstrakte begreper og beskrivelser til konkrete artistiske og musikalske uttrykk og kan reflektere over dette med utgangspunkt i et A & R prosjekt

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere og utvikle konsistente og koherente musikkprodukter for et valgfritt prosjekt, med spesielt henblikk på markedskunnskap og markedstilpasning, A&R management, Brand building/management og kommunikasjonsstrategi
 • kan anvende kompleks merkevareteori i praktisk artist- og repertoarutvikling

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har en selvstendig og reflekterende holdning til hvordan kommersielt vellykket artist- og repertoarutvikling fungerer

Innhold

 • A&R Development
 • Product Management
 • Music Marketing & markedstilpasset musikkproduksjon
 • Merkevare- og kommunikasjonsteori anvendt på musikkprodukter
 • Brand Building and Management - tilpasninger til musikkprodukter
 • Musikkmarkedet - segmentering og avanserte, kulturelle aspekter (teori)
 • Artisten som merkevare
 • Metoder og verktøy for merkevarebygging, som for eksempel archtyping, storytelling, etc

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppebaserte hjemmeoppgaver. Emnet baserer seg i stor grad på praktisk arbeid og veiledning basert på studentenes erfaringer med egne utfordringer i hjemmeoppgavene.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ingen.

Eksamen

 • Mappevurdering i gruppe som teller 50% av samlet karakter. Gruppestørrelse kan variere med prosjektet og avtales nærmere med emneansvarlig.  Mappa skal inneholde tre låter, markedsføringsplan og en digital presentasjon av artisten (hjemmeside). Dette gis mer informasjon om dette ved emnets oppstart.
 • 48 timers individuell hjemmeeksamen som teller 50 % av samlet karakter.

Ved gruppeeksamen (her mappevurdering) står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innholdet i oppgaven.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.