Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskaper, praktiske og analytiske ferdigheter, samt holdninger i å arbeide, selvstendig og i gruppe, med ulike oppgaver knyttet til låtskriving.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har tilegnet seg teoretiske kunnskaper om komponist-, arrangør- og tekstforfatterrollen

Ferdigheter

Studenten

 • har ferdigheter innenfor analyse av låter; hva som kjennetegner kommersielt vellykkede musikkproduksjoner, i form av tekst, melodi, låtstruktur, men også andre innhold- og meningsbærende aspekter slik som for eksempel produksjon- og fremføringsuttrykk (sound, groove, etc.)
 • har praktiske ferdigheter som komponist, arrangør og tekstforfatter
 • har evne til å kunne lede og være deltaker i prosesser knyttet til låtskriving og kreativ musikkproduksjon.

Generell kompetanse

Studenten

 • har oppøvd en selvstendig og reflekterende holdning til hva som kjennetegner kommersielt vellykkede låter og produksjoner

Innhold

 • Former og strukturer innen forskjellige sjangere og stilarter
 • Sangtekstens betydning og rolle innenfor forskjellige stilarter og markeder
 • Sangtekstanalyse/Fortellerteknikk/Kreativitet/Form/Struktur/Rim
 • Komposisjon/Melodi/Klang/Harmoni/Arrangering/Improvisasjon
 • Produksjon/Stil/Sound/Rytme/Groove
 • Tilpassing til forskjellige markeder; sjanger/geografi/demografi/psykografi
 • Forlagsbransjen, artister og låtskrivere. Ulike markeder/systemer og arbeids-/skrivemetoder.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, veiledning og ukentlige hjemmeoppgaver som diskuteres i forelesningene, samt seminarer. Det forutsettes i tillegg at studentene arbeider aktivt med faglitteratur og anbefalte musikkeksempler på egen hånd, samt i kollokviegrupper.

I emnet vil studentene analysere og drøfte låter og produksjoner både ut fra salgslisteanalyse (Billboard Hot 100) og ut fra teori. I tillegg vil studentene jobbe praktisk med utvikling av låter, arrangementer og produksjoner. Deler av produksjonsarbeidet gjøres i sammenheng med kurset Lydproduksjon II.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Obligatoriske innleveringer.

Eksamen

3 dagers individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.