Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskaper, praktiske og analytiske ferdigheter, samt holdninger i å arbeide selvstendig og i gruppe med ulike oppgaver knyttet til lydproduksjon.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har viderekommen forståelse for de viktigste teknikker og verktøy som benyttes i moderne lydproduksjon.
  • har viderekommen innsikt i opptak og prosessering/bearbeiding av lyd (f.eks. romakustikk/instrumentakustikk, mikrofoner, flersporsteknikk, analog/digital prosessering).

Ferdigheter

Studenten

  • har ferdigheter på viderekomment nivå i opptak og prosessering/bearbeiding av lyd (f.eks. romakustikk/instrumentakustikk, mikrofoner, flersporsteknikk, analog/digital prosessering).
  • har viderekommen evne til å forholde seg kritisk til lydproduksjoner, og kunne realisere abstrakte ideer gjennom konkret, praktisk studioarbeid.
  • er i stand til å ferdigstille en produksjon fra idé til master på viderekomment nivå

Generell kompetanse

Studenten

  • har oppøvd en selvstendig og reflekterende holdning til hvordan lydproduksjonsprosessen fungerer

Innhold

Emnet tar for seg viderekommende aspekter ved lydproduksjon og gir en dypere innsikt i bruk av forskjellige teknologiske plattformer og arbeidsprosesser knyttet til lydfesting og bearbeiding. Gjennom emnet vil studentene videreutvikle kunnskap og ferdigheter de tilegnet seg i emnet Lydproduksjon I.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er basert på forelesninger og gruppetimer. Emnet baserer seg i stor grad på praktisk arbeid og studentenes erfaringer med egne utfordringer i hjemmeoppgavene.  Veiledning i forhold til praktisk arbeid, aktuell teori og hjemmeoppgaver vil være den viktigste kilden til kunnskap. Deler av produksjonsarbeidet gjøres i sammenheng med emnet Låtskriving.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det vil bli krevd innleveringsoppgaver. Dette angis nærmere ved emnets oppstart.

Eksamen

2 dagers individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.