Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskaper, praktiske og analytiske ferdigheter, samt holdninger i å arbeide selvstendig og i gruppe med ulike oppgaver knyttet til lydproduksjon.

Ved bestått emne har studentene oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har oversikt over de mest sentrale teknikker og verktøy som benyttes i moderne lydproduksjon
 • har innsikt i opptak og prosessering/bearbeiding av lyd (f.eks. romakustikk/instrumentakustikk, mikrofoner, flersporsteknikk, analog/digital prosessering).
 • har kunnskap om typiske arbeidsprosesser i et lydstudio og hvordan lydproduksjon forholder seg til kreativ musikkproduksjon

Ferdigheter

Studenten

 • har grunnleggende ferdigheter i opptak og prosessering/bearbeiding av lyd (f.eks. romakustikk/instrumentakustikk, mikrofoner, flersporsteknikk, analog/digital prosessering)
 • kan forholde seg kritisk til lydproduksjoner, herunder på et grunnleggende nivå være i stand til å skille og diskutere enkeltelementer og musikalsk oppbygning
 • kan ferdigstille en produksjon, samt diskutere og begrunne valgene den har tatt i prosessen mtp miks, opptak, etc.

Generell kompetanse

Studenten

 • har en selvstendig og reflekterende holdning til hvordan lydproduksjonsprosessen fungerer

Innhold

 • Emnet gir grunnleggende innføring i bruk av forskjellige teknologiske plattformer og arbeidsprosesser knyttet til lydfesting og bearbeiding. Gjennom kurset vil studentene bli kjent med prosesser og anvendelse av analoge og digitale løsninger for lydinnspilling og prosessering – fra idé til ferdig master.
 • Emnet tar for seg alle grunnleggende aspekter ved lydproduksjon, og studentene vil øves i forskjellige teknikker gjennom praktiske, ukentlige hjemmeoppgaver. Det fokuseres på lytting som analytisk prosess og forutsetning for musikalsk forståelse.
 • Studentene gis gjennom forelesninger og praktisk arbeid på gruppetimene kjennskap til mikrofonbruk og vanlige lydprosessorer som equalizer, kompressor, gate og klang. De vil også få grunnleggende innføring i lydsyntese og mastering.
 • Via lytteoppgaver settes studentene i stand til å plukke ut elementer av låter, og lære seg hvordan de kan kopieres, og virker inn på det totale lydbildet.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er basert på forelesninger og gruppetimer. Emnet baserer seg i stor grad på praktisk arbeid og studentenes erfaringer med egne utfordringer i hjemmeoppgavene. Veiledning i forhold til praktisk arbeid, aktuell teori og hjemmeoppgaver vil være den viktigste kilden til kunnskap.  

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det vil bli krevd innleveringsoppgaver. Dette angis nærmere ved emnets oppstart.

Eksamen

3 dagers individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.