Læringsutbytte

Emnet skal utvikle kunnskaper og ferdigheter om forhold som påvirker etterspørselen av musikk-virksomhetenes tilbud, og dermed virksomhetenes inntekter. Markedsføring av nusikkprodukter fokuserer på prosesser for å utvikle virksomhetens markedstilbud, samt kommunikasjon og samhandling av disse med markedet.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om markedsføringens rolle og funksjon for å oppnå en god verdiskapning for involverte aktører i musikkbransjen
 • har kunnskap om markedsføring av musikkprodukter og kjennskap til hvordan dette skjer i praksis i musikkbransjen
 • har kjennskap til markedsmekanismene og innsikt i hvordan andre aktører i media og underholdningsbransjen opererer, samt deres struktur, funksjoner og oppgaver i forhold til musikkbransjen
 • har kunnskap om markeds-/brukerorientering og hvilken betydning dette har for virksomheten i musikkbransjen
 • har kunnskap om hvordan virksomheten må segmentere, velge målgruppe og posisjonere seg når det gjelder markedsføring av musikkprodukter
 • har kunnskap om målsetting, valg av strategi, bruken av ressurser og konkurransevirkemidler, sett ut fra musikkbransjens spesielle behov

Ferdigheter

Studenten 

 • kan identifisere og definere markedsmuligheter og utfordringer i  musikkbransjen
 • kan segmentere, velge målgruppe og posisjonere seg i forhold til markedsmuligheter i bransjen
 • kan utarbeide en analyse av virksomhetens markedsmessige omgivelser i bransjen
 • kan utarbeide markedsplaner og strategier for musikkprosjekter på nasjonalt og internasjonalt plan
 • kan gjennomføre de sentrale markedsaktivitetene i en markedsplan for musikkprodukter

Innhold

(Alt innhold er direkte relatert til forholdene i musikkbransjen.)

 • Markedsføringens begreper og perspektiver
 • Markedssegmentering , forbrukeradferd og posisjonering
 • Bransjeanalyse/Situasjonsanalyse
 • Salgs- og distribusjonskanaler
 • Markedsplanleggingsprosessen
 • Markedsstrategier og bruk av konkurransevirkemidler
 • Markedsføringsverktøy / promotion /kommunikasjon
 • Utvikling av et markedstilbud og merkevarebygging
 • Internasjonalisering i markedsarbeidet

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsninger.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Én individuell skriftlig innleveringsoppgave.

Eksamen

2 dagers individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.