Læringsutbytte

Emnet skal gi en innføring i musikkbransjenes  produkter, deres oppbygging, funksjon og samspill. Emnet skal vise hvordan man generer inntekter ut fra fysiske og digitale formater, men også ut fra de verdier, symboler, holdninger og relasjoner som er knyttet til  musikkproduktene. 

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har god oversikt over produktene i musikkbransjen.
 • har kunnskap om økonomimodeller for alle musikkproduktene og forstå sammenhengen mellom  inntekstrømmene  i alle musikkproduktene
 • har kunnskap om artisten som ”produkt”
 • kjenner godt til innspillingsprosessen, miksing og mastring, studioets tekniske utstyr og vanlig  bransjeterminologi
 • kjenner godt til produsentens rolle
 • har kunnskap om sangen og ”live” opptredener som produkt
 • har kunnskap om musikk som produkt  i film, reklame, spill etc.

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke enkle økonomiske modeller knyttet til musikkproduktene
 • kan sette opp en artistutviklingsplan
 • kan utnytte de kommersielle mulighetene musikkproduktene gir
 • kan bruke verdikjeden aktivt i planleggingen av alle musikkbransjens produkter

Innhold

 • Eksempler på musikkens betydning  i sosiale sammenhenger
 • Utvikling av artister
 • Studio som arbeidsplass. Prosessene i en innspilling
 • Sangens struktur. Låtskriverprosesser. Hva er en bra låt?
 • ”Live” som musikkprodukt
 • Synkronisering – bruk av musikk i film, reklame etc.
 • Musikkproduktene i økonomisk sammenheng
 • Sjanger-begrepet

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsninger.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En skriftlig individuell innleveringsoppgave. 

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell eksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.