Læringsutbytte

Bransjens struktur og institusjonelle rammebetingelser er sentrale elementer i emnet. Emnet skal gi oversikt over de mest sentrale bransjebegreper som musikkbransjens aktører benytter. Bransjens aktører blir satt i relasjon til bransjens verdikjede.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om musikkbransjens fundament - opphavsrett
 • har kunnskap om bransjens økonomiske system
 • har kunnskap om plateselskapets rolle før og nå
 • har kunnskap om musikkforlagets rolle
 • har kunnskap om management-funksjonen
 • har kunnskap om vederlagsbyråenes funksjon
 • har kjennskap til booking-virksomhet
 • har kunnskap om turnevirksomhet/events
 • har oversikt over støtteordninger i musikkbransjen
 • har innsikt i alle bransjens funksjonsområder 

Ferdigheter

Studenten

 • kan utarbeide en analyse av bransjens utvikling
 • kan bruke enkle økonomiske modeller, basert på bransjens økonomiske oppbygging
 • kan sette alle bransjens virksomhetsområder i en sammenheng, både funksjonelt og økonomisk  

Generell kompetanse

Studenten

 • behersker grunnleggende informasjonskompetanse og kan anvende kilder i utarbeidelse av skriftlige arbeider

Innhold

 • Musikkbransjens hovedaktører.
 • Verdikjeden i bransjen og aktørenes plassering
 • Bransjeanalyse
 • Artistens rolle
 • Låtskrivers rolle
 • Produsentens rolle
 • Managementets rolle
 • Plateselskapets rolle
 • Forlagets rolle
 • Rettighetsorganisasjonene
 • Distribusjonskanalenes
 • Offentlige støtteordninger og fond

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsninger.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Elektronisk flervalgstest i informasjonskompetanse.
 • En skriftlig, individuell innleveringsoppgave.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.