Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har grunnleggende forståelse for samfunnsvitenskapelige problemstillinger
 • har kunnskap om teknikker for å gjennomføre og analysere empirisk materiale ved hjelp av deskriptive og eksplorerende design

Ferdigheter
Studenten

 • kan gjennomføre enkle samfunnsvitenskapelige empiriske undersøkelser
 • kan forstå og vurdere samfunnsvitenskapelige resultater og undersøkelser
 • kan vurdere undersøkelsers pålitelighet (reliabilitet) og troverdighet (validitet)
 • behersker kvalitative og kvantitative metoder

Generell kompetanse
Studenten

 • har videreutviklet sine analytiske ferdigheter

Innhold

 • Gjennomføring av samfunnsvitenskapelige undersøkelser
 • Utforming av forskningsspørsmål, forskningsdesign og datainnsamling
 • Kvalitative og kvantitative innsamlingsteknikker herunder observasjon, intervju, gruppesamtaler og spørreskjemaer
 • Praktisk bruk av spørreprogram og statistikkprogram
 • Bearbeiding, analyse og tolkning av kvalitative og kvantitative data og slutningsstatistikk
 • Treveis tabeller
 • Signifikanstesting av toveistabeller
 • Intervjuteknikker og tekstanalyse
 • Perspektiver på samfunnsvitenskapelig forskning

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsing, individuelt og grupper. Studenten får tilgang og tilbud om opplæring i bruk av statistikkprogram.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

To obligatoriske oppgaver, hvorav 

 • en skriftlig gruppeoppgave i kvalitativ metode
 • en skriftlig oppgave i kvantitativ metode (krever bruk av statistikkprogram), individuell eller i gruppe på inntil 3 personer

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.