Læringsutbytte

Emnet skal gi kompetanse om markedskommunikasjon og bruk av kommunikasjonskanaler og -verktøy.

Ved bestått emner har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om overordnete prinsipper for kommunikasjon og påvirkning
 • forstår sammenhengen mellom markedskommunikasjon og merkebygging og –ledelse
 • forstår kommunikasjonsstrategier og integrert kommunikasjonsplanlegging
 • kjenner til de forskjellige kommunikasjonskanaler og - verktøy

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og reflektere over en organisasjons markedskommunikasjon.
 • kan definere kommunikasjonsstrategier
 • kan utvikle en integrert kommunikasjonsplan relatert til forskjellige typer organisasjoner 

Innhold

 • Hva er markedskommunikasjon?
 • Teori, begreper og forskning på området
 • Psykologiske, sosiologiske og økonomiske synspunkter på kommunikasjonsprosessen.
 • Kommunikasjonsstrategier og kommunikasjonsplanlegging
 • Media og mediavalg, med særlig vekt på sosiale media
 • Kommunikasjon på bedriftsmarkedet
 • Integrert markedskommunikasjon/integrert kommunikasjonsplanlegging
 • Internasjonal markedskommunikasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, med gruppearbeid, case- og oppgaveløsning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En skriftlig innleveringsoppgave, individuell eller i gruppe på inntil tre personer.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.