Læringsutbytte

Emnet skal gi kompetanse om forhold som påvirker etterspørsel etter virksomhetens tilbud og dermed virksomhetens inntekter. Studenten skal kjenne til markedsføringens rolle og funksjon for å oppnå god verdiskapning.

Ved bestått emner har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har kjennskap til markedsføringsfagets utvikling, perspektiver og sentrale begreper
 • har kunnskap om markeds-/kundeorientering og hvilken betydning dette har for virksomheten
 • har kunnskap om hvordan de markedsmessige omgivelsene påvirker virksomheten 
 • har kunnskap om hvordan virksomheten må segmentere, velge målgruppe og posisjonere seg
 • har kunnskap om målsetting, overordnet strategi, bruken av ressurser og konkurransevirkemidler
 • har kunnskap om hvordan verdi samskapes i interaksjonen mellom virksomheten og kunden/brukeren og hvordan dette påvirker kundens/brukerens lojalitet og tillitt.

Ferdigheter
Studenten

 • kan anvende teori og modeller til å drøfte og analysere virksomhetens markedsføringsutfordringer
 • kan utarbeide en analyse av virksomhetens markedsmessige omgivelser
 • kan planlegge og har forutsetninger for å gjennomføre de sentrale markedsaktivitetene i en markedsplan

Generell kompetanse
Studenten

 •  har kunnskap om etiske problemstillinger i forbindelse med utøvelse av markedsføringsfaget
 •  har et bevisst moralsk forhold til forbrukerinteresser og virksomheten samfunnsansvar

Innhold

 • Markedsføringens begreper og perspektiver
 • Markeds- og kundeorientering
 • Markedsplanleggingsprosessen
 • Foretakets mål, visjon og forretningsidé
 • Situasjonsanalyse
 • Segmentering, målgruppeutvelgelse og posisjonering
 • Markedsstrategier og bruk av konkurransevirkemidler
 • Utvikling av et markedstilbud og merkevarebygging
 • Markedsetikk og samfunnsansvar

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, selvstendig arbeid og oppgaveløsninger i grupper sammensatt med studenter fra ulike studier.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En skriftlig innleveringsoppgave, individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.