Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om strategisk ledelse i ulike bransjer, inkludert ledelse og utvikling av organisasjonens ressurser. Studentene skal ha utviklet evne til logisk og analytisk tenkning for å ta strategiske beslutninger.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om strategibegrepet i et historisk perspektiv, og om hvilke teorier og antakelser strategiske verktøy bygger på 
 • har kunnskap om hvordan strategier kan bidra til å nå mål om verdiskaping, effektivitet og lønnsomhet
 • har kunnskap om generiske strategier, strategiprosesser og -perspektiver
 • ha kunnskap om strategiske forretningsområder
 • forstår strategi i dynamiske omgivelser med innovasjon og læring

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte og anvende strategibegrepet
 • kan bruke strategiske analyseverktøy og gjennom dette arbeidet kunne gjøre reflekterte analyser og valg
 • kan gjennomføre en strategisk analyse for en virksomhetsenhet med fokus på omgivelses- og markedsfaktorer og virksomhetens interne ressurser.
 • kan anvende og integrere relevante modeller og analyser fra andre økonomi- og ledelsesfag

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere om etikk og samfunnsansvar i forbindelse med strategiske problemstillinger
 • kan samarbeide med andre i en strategiprosess og kommunisere en strategisk analyse skriftlig

 

 

Innhold

 • Strategibegrepet i historisk perspektiv
 • Formål, visjon, forretningsidé, verdier og mål
 • Den strategiske ledelsesprosess
 • Strategiske forretningsområder
 • Strategiske analyser
 • Generiske strategier – posisjonering og profilering
 • Strategiske valgmetoder

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveløsninger, gruppearbeid, diskusjoner og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Innmelding i grupper. 

Eksamen

Semesteroppgave i gruppe på inntil tre personer. Semesteroppgaven består av en strategisk analyse som gjennomføres ved hjelp av trinnene i strategiprosessen. 

Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.