Læringsutbytte

Emnet skal gi kompetanse om de mest sentrale rettsregler som knytter seg til medier og kontrakter.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om de mest sentrale reglene som regulerer beskyttelse og bruk av åndsverk
  • har kunnskap om de mest relevante kontraktsrettslige regler

Ferdigheter

Studenten

  • har evne til å kunne løse enkle, praktiske problemstillinger knyttet opp mot åndsverklovgivningen
  • kan gjenkjenne juridiske, og særlig rettighetsbaserte problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten

  • har økt forståelse for juridiske problemstillinger.  

Innhold

  • sentrale rettsregler innenfor opphavsrett og andre rettigheter, og adgangen til å inngå kontrakter.
  • analog og digital bruk av verk, og andre rettigheter og regler som gjelder utøvende kunstnere, katalogreglene m.m.
  • personvernreglene i åndsverkloven

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid og selvstendig arbeid. Case vil bli brukt for å koble teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Én skriftlig innleveringsoppgave, individuelt eller i gruppe på inntil tre personer.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell eksamen. Tillatte hjelpemidler: Norges lover.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.