Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskap og ferdigheter innen praktisk bedriftsetablering og motivasjon for entreprenørskap. Studentene skal få testet sine forretningsideer i trygge rammer og får trening i teamarbeid, nettverksbygging samt praktisk prosjekt- og strategiarbeid. De skal videre få øvelse i skriftlig og muntlig presentasjon. Målet er at flere studenter skal opparbeide kompetanse og motivasjon til å kunne realisere sin egen virksomhet etter endt studie.  

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap
Studenten

 • Har kunnskap om bedriftsetablering fra planlegging og oppstartsfase via etablering og drift til avvikling
 • Har kunnskap om forretningsmodellering, gjennomføring av markedsanalyser og praktisk salg/markedsføring
 • Har kjennskap til lover og regler for start, drift og avvikling av et selskap

 

Ferdigheter
Studenten

 • Kan ta i bruk prosessverktøy for idéutvikling, forretningsmodellering, teamutviking og samarbeid
 • Kan utarbeide budsjetter og utøve god økonomistyring
 • Kan knytte kunnskap om kreativitet og entreprenørskap opp mot praktisk prosjekt- og strategiarbeid

 

Generell kompetanse
Studenten

 • Har kompetanse og ferdigheter i relasjons- og nettverksbygging og kan reflektere over egen rolle i en gruppeprosess
 • Kan planlegge og gjennomføre oppgaver alene og i gruppe
 • Kan utveksle synspunkter med andre og presentere ideer i muntlig og skriftlig form

Innhold

 

 • Utvikling av forretningsideer
 • Utvikling av forretningsmodell
 • Utvikling av produkt/tjeneste
 • Organisering og registrering av studentbedrift (SB)
 • Utvikling av forretningsplan
 • Presentasjonsteknikk – pitching av idé
 • Gruppearbeid og samarbeid med mentor og veileder
 • Rapportering etter gitte retningslinjer for SB
 • Messer og konkurranser

Arbeids- og undervisningsformer

 • Temabaserte samlinger
 • Veiledning i kombinasjon med selvstudium
 • Selvstendige aktiviteter og handlingsorientering fra studenten er viktige forutsetninger i emnet.

Bedriften må ha minst 3, maksimum 5 deltakere. Alle må være registrerte studenter ved Høgskolen i Hedmark og delta aktivt i bedriften og være registrert som deltakere i bedriften hos Ungt entreprenørskap og i Enhetsregisteret.  Bedriften må følge de regler som gjelder for selskapsformen Studentbedrift.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk deltakelse i Kick-off og utvikling av forretningsidé
 • En obligatorisk presentasjon/pitch av forretningsidé og tilbakemelding til medstudenter
 • 2 obligatoriske veiledninger
 • Registering av bedriften hos Ungt Entreprenørskap og i Enhetsregisteret (Brønnøysund)
 • Innlevering av skriftlig prosjektskisse og delrapporter
 • Deltakelse i fylkesmesterskap eller tilsvarende for studentbedrifter

Alle obligatoriske arbeidskrav skal gjennomføres som gruppearbeider

Eksamen

 • Muntlig gruppeeksamen som teller 30% av samlet karakter. Studentene fremfører en muntlig presentasjon av prosjekt og prosess. 
 • Mappevurdering i gruppe bestående av forretningsplan, statusrapport og refleksjonsnotat som teller 70% av samlet karakter. 

Gruppene skal være på 3-5 studenter og sammenfallende med de deltakere som er registrert som deltakere i bedriften hos Ungt Entreprenørskap og i Enhetsregisteret. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det gis en felles karakter for gruppa. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått. Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innholdet i prestasjonen.