Læringsutbytte

Emnet skal gi kompetanse i praktisk arbeid med innovasjon og entreprenørskap i ulike virksomheter og bransjer. Begrepet innovasjon knyttes både til endringsarbeid og til nye aktiviteter i bestående virksomheter, mens entreprenørskap rettes mot kunnskap om oppstart av nye bedrifter og nye prosjekter. Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten 

 • har bred teoretisk kunnskap og forståelse for arbeid med innovasjon og entreprenørskap som viktig del av dagens arbeids- og næringsliv
 • har tilegnet seg forståelse for betydningen av selvutvikling og humankapital i nyskapingsprosesser
 • har  forståelse for viktige prosesser og arbeidsmetoder i nyskapingsarbeid, herunder produktutvikling, prosessforbedring og utvikling av markedsrelasjoner i både eksisterende og ny virksomhet

 

Ferdigheter
Studenten 

 • kan anvende faglig kunnskap i idéutvikling, kreativitet og nyskapingsarbeid
 • kan knytte kunnskapen opp mot utviklingsarbeid og aktuelle case
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse i innovasjonsprosesser og entreprenørskap

Generell kompetanse
Studenten 

 • har kunnskaper og ferdigheter som grunnlag for en generell utviklings- og endringskompetanse
 • kan reflektere over egen rolle i en gruppeprosess
 • viser bevisste holdninger knyttet til å kunne håndtere endringsprosesser mer generelt

Innhold

 • Innovasjon, innovasjonsprosesser og innovasjonssystemer
 • Entreprenørskap og holdninger
 • Kreativitet og metoder for idéutvikling og problemløsing
 • Humankapitalens betydning – herunder egenutvikling, teamprosesser og selvledelse
 • Deltagelse i utviklingsarbeid.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Én skriftlig gruppeoppgave og muntlig fremføring i gruppe på tre-fem personer, hvor gruppemedlemmene kommer fra minst to ulike studieprogram.

Eksamen

2 dagers skriftlig, individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.