Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskap om virksomheter og organisasjoner som økonomiske enheter, og de viktigste faktorene som påvirker resultatet.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften og kunne drøfte de grunnleggende trekkene ved økonomisk styring av virksomheten
 • har god kjennskap til kostnadsbegrepet og har god forståelse for kostnaders variabilitet
 • har kunnskap om ulike prinsipper for produktkalkulasjon
 • forstår de grunnleggende forutsetningene for, og svakhetene ved de tradisjonelle kalkulasjonsmetodene

Ferdigheter

Studenten

 • kan utarbeide kalkyler etter selvkost- og bidragsprinsippet for bedrifter i ulike bransjer
 • kan fordele kostnader fra art via kostnadssted/aktivitet til kalkyleobjekt
 • kan gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser for virksomheter i forskjellige bransjer, samt kunne bruke dette som grunnlag for beslutninger, herunder
  • gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser
  • beregne og forklare resultatvirkningen av beholdningsendringer
  • foreta enkle analyser av optimale produktvalg i situasjoner med begrenset ressurstilgang

Generell kompetanse

Studenten

 • har grunnleggende ferdigheter i bruk av regneark

Innhold

 • virksomhetens mål og dens plass i det økonomiske system
 • økonomifunksjonens rolle og plass i virksomheten
 • ulike markedsformer og deres betydning for virksomhetens tilpasning
 • kostnads- og inntektsteori, med vekt på kostnadsforløpet og inntektsforløpet
 • ulike prinsipper for produktkalkulasjon, kalkyler etter selvkost- og bidragsprinsippet for bedrifter i ulike bransjer, bruk av tilleggssatser og standarder
 • resultatvirkningen av beholdningsendringer og beholdningsvurderinger
 • kostnads-, resultat- og volumanalyse (KRV-analyse)
 • optimale produktvalg i situasjoner med begrenset ressurstilgang

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsning ved hjelp av regneark.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Fire innleveringsoppgaver som skal løses i regneark. Oppgaven følger progresjonen i emnet og det gjøres oppmerksom på at første innleveringsoppgave kommer tidlig i semesteret.

Eksamen

5 timers individuell hjemmeeksamen.

Eksamen består av tre deler 1) praktiske  regneoppgaver som skal løses i regneark, 2) multiple choice-oppgaver som går på begrepsforståelse og 3) vurderingsoppgaver. Eksamensformen krever at man har tilgang til Internett under eksamen. Det vi være pause mellom de ulike deloppgavene. Det gis en samlet karakter for alle oppgavene.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.