Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: Studenten skal ha tilegnet seg kunnskap og erfaringer innen fagområdet og med prosjektarbeid som arbeidsform. Gjennom dette skal studentene ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har dybdekunnskap innenfor selvvalgt del av studiets fagområde
 • har forståelse for analytisk og metodisk arbeid, samt evne til refleksjon og systematisk/vitenskapelig vurdering

Ferdigheter
Studenten

 • kan utarbeide konkret problemstilling av samfunnsmessig interesse innenfor studiets fagområde
 • kan identifisere og vurdere litteratur og metoder som er relevant for problemstillingen
 • kan gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
 • kan planlegge og gjennomføre empirisk datainnsamling, samt å kunne analysere funnene etter vitenskapelige metoder – alternativt kunne gjennomføre analyse ved bruk av kvalitative metoder
 • kan dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte
 • har kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale, samt å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte

Generell kompetanse
Studenten

 • har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er relevante for problemstillingen
 • har bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, virksomheten og samfunnet

Innhold

 • Teoretisk prosjektarbeid består i å planlegge, gjennomføre og presentere en teoretisk problemstilling innen fagfeltet.

Arbeids- og undervisningsformer

Seminarer og veiledning. Tema for oppgaven kan enten bli foreslått av faglærerne, oppdragsgiver eller studentene kommer selv med forslag. Alle opplegg for oppgaver må godkjennes av oppnevnt veileder.

Studentene vil i nest siste semester bli gitt nærmere orientering om arbeidet. Bacheloroppgaven skrives normalt av to studenter. Bare unntaksvis skriver en student bacheloroppgaven alene.

Formen på veiledningen avtales mellom den enkelte veileder og student, men det stilles krav til at veiledningen foregår på bakgrunn av skriftlig materiale som studentene har sendt veileder på forhånd. Hvis studenten(e) ikke leverer, eller stryker på bacheloroppgaven, har vedkommende ikke krav på å få tildelt nye veiledningstimer.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på to oppgaveseminarer, hhv. i oktober og november
 • Innlevering av prosjektbeskrivelse innen 1. desember
 • Frammøte på minst en veiledningstime
 • Innlevering av oppmeldingsskjema innen 1. mars

Eksamen

Bacheloroppgave i gruppe på to studenter, samt justerende muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan bidra til justering av karakteren med én karakter opp eller ned individuelt.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innholdet i oppgaven.