Language: NOR | ENG

Unngå plagiering

Å plagiere betyr å presentere andres arbeid, idéer og formuleringer som dine egne uten å oppgi kilde. 

Dette gjelder ikke bare tekst, men også bruk av bilder, tabeller eller figurer. Det er også plagiat om du gjenbruker egne tekster fra en tidligere innlevering.

For å unngå fusk i akademisk skriving er det derfor viktig å lære seg riktig kildebruk. Plagiat er ikke alltid en bevisst handling, men kan oppstå når du har misforstått hvor grensen går for riktig kildebruk. 

Selv ubevisst fusk kan ha alvorlige konsekvenser, som annullering og utestengelse i inntil et år.

Regelen er at:
- hver gang du henter noe fra andre sine tekster så skal det være en henvisning i teksten og en tilhørende referanse i litteraturlista.
Mer konkret om hvordan referere se referanseteknikk.

Anbefaler vår video om plagieringsproblematikken

Direkte sitat eller parafrasere?

Bruker du andre sine idéer i teksten din kan du velge mellom å bruke direkte sitat eller omskrive teksten med dine egne ord.

 • Direkte sitat betyr at du ordrett gjengir det som står i originalkilden. Direkte sitat markeres gjennom å sette teksten i "anførselstegn". Ved lengre sitat, det vil si mer enn 3 linjer/40 ord gjør du et “innrykk” av teksten, bruker mindre skriftstørrelse, og har linjeskift over og under. 
 • Ved parafrasering, omskriver du materialet du har brukt med egne ord. Du må allikevel anerkjenne hvor du har hentet ideene fra gjennom å sette inn en henvisning. 
 • Å oppsummere vil si at du gir en sammenfatning av de viktigste poengene fra for eksempel ett kapittel. Her skal det også være en henvisning i teksten og en referanse i litteraturlista.

Ha som en regel at du referere til det du har lest gjennom å gjenfortelle det med dine egne ord og vær forsiktig i bruken av direkte sitat.

Denne videoen tar for seg hva en parafrase er, og gode råd til hvordan du parafraserer riktig og godt i oppgaven din.

Huskeliste for kildebruk:

 • Alle kilder skal henvises til korrekt – både løpende i teksten og i litteraturlisten
 • Direkte avskrift/sitater skal sitatmarkeres og henvises til, både løpende i teksten og i litteraturlisten
 • Kildene skal refereres til så nøyaktig som mulig
  • Sensor skal ikke måtte lete seg fram til hvor i kilden du har hentet inspirasjon eller sitat fra
  • Reglene for kildehenvisning gjelder tilsvarende ved oversettelse fra et annet språk

For å unngå å bli tatt for fusk – husk dette:

 • Referer alle kilder som nevnt ovenfor
 • Sett deg godt inn i reglene for den konkrete eksamen eller det arbeidskrav du skal levere
  • Hvilke hjelpemidler er tillatt?
  • Er samarbeid lov eller er all kommunikasjon mellom medstudenter under eksamen forbudt?
  • Om samarbeid er tillatt skal besvarelsen allikevel være selvstendig
   • Tekstlikhet mellom studenter som avlegger samme eksamen vil det regnes som fusk
 • Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i besvarelsen, produktet eller prestasjonen
  • Foreligger mangelfull kildehenvisning vil alle medlemmene av gruppen kollektivt mistenkes for fusk

Se også: