Language: NOR | ENG

Hvordan skrive oppgave?

Dette er generelle anbefalinger til hvordan faglige tekster skal skrives. Lærere/veiledere kan fremsette spesifikke krav som avviker fra disse.

Tema, problemstilling og oppgavetekst
Strukturering av tekstdelen
Korte og lange tekster
Forside
Forord
Sammendrag
Innholdsfortegnelse
Figur-/tabelliste
Referanseliste
Vedlegg
Noter

Det er bare gjennom aktiv bruk hver gang dere skriver at dette vil kunne beherskes over tid.

Tekstbehandlingsprogrammer (Word osv.) gir god hjelp i skriveprosessen. Word har funksjoner som f.eks. stavekontroll, oppretting av innholdsfortegnelser osv. Opplæringsvideoer i Word.

Tema, problemstilling og oppgavetekst

 • Studenter må alltid lese tema/problemstilling/oppgavetekst godt, og tolke og presisere den i oppgaven.
 • Ofte ligger det implisitt en disposisjon for hvordan den faglige teksten skal skrives i tema/problemstillinger/oppgavetekster.

Strukturering av tekstdelen

Innledning (ca. 10 %)

 • Presentasjon, tolkning og presisering av tema, problemstilling eller oppgavetekst
 • Begrunnelse for valg av tema og problemstilling (hvis valg var mulig)
 • Redegjørelse og begrunnelse for hvordan oppgaven blir besvart
 • Redegjørelse for oppgavens oppbygning og progresjon
 • Definisjoner/avklaringer av begrep om nødvendig

Hovedtekst (ca. 80 %)

 • Her besvares tema, problemstilling eller oppgavetekst
 • Redegjørelse for litteratur om emnet
 • Redegjørelse for undersøkelsesopplegg som blir benyttet
 • Redegjørelse for analyse, dvs. hvordan funn/resultat er fremkommet. Disse funn/resultat gir grunnlag for en konklusjon

Avslutning (ca. 10 %)

 • Redegjørelse for funn/resultat/konklusjon ("svaret som man kom frem til")
 • Diskusjon/drøfting av funn/resultat/konklusjon (evt. alternative tolkninger)
 • Perspektiv/konsekvenser av funn/resultat/konklusjon

Korte og lange tekster

 • Desto lengre selve tekstdelen er desto større behov vil det være for å dele opp teksten med avsnitt, overskrifter og kapitler.
 • Korte tekster (ca. 1-10 sider) kan være notater, rundskriv, memos, mindre oppgavebesvarelser osv. De deles vanligvis opp i avsnitt eller noen få overskrifter og underoverskrifter.
 • Lange tekster (over ca. 10 sider) kan være rapporter, avhandlinger, bøker, større oppgavebesvarelser osv. De deles vanligvis opp (i tillegg til avsnitt) i flere kapitler med hovedkapitler og underkapitler.

Forside

 • Forsiden skal ha:
  • Navn på forfatter(e), både fornavn og etternavn, i alfabetisk rekkefølge etter etternavn
  • Kort og presis tittel på den faglige teksten
  • Type faglig tekst, utdanning, årstrinn, fag
  • Navn på utgiver/utdanningsinstitusjon
  • Stedet og året den faglige teksten er utgitt/avgitt
 • Forsiden skal ikke ha:
  • Lange oppgaveformuleringer eller problemstillinger som tittel
  • Ekstra illustrasjoner (tabeller, figurer, bilder, kart osv.)

Forord

 • Brukes kun i større oppgaver
 • Skal være kort (maks. 1 side)
 • Skal inneholde opplysninger som ikke naturlig hører hjemme i selve teksten
 • Kort om bakgrunn for prosjektet, oppdragsgiver og målgruppe
 • Navn på og eventuell takk til veiledere og andre personer eller institusjoner som har bistått forfatteren(e)

Sammendrag

 • Brukes kun i større oppgaver
 • Skal være kort (maks. 1 side)
 • Kort sammendrag av hovedinnholdet i den faglige teksten
 • Skal kunne forstås uavhengig av om man har lest hele den faglige teksten
 • Selv om man skriver på norsk kan det i noen tilfelle være ønskelig med et sammendrag både på norsk og engelsk (evt. et annet fremmedspråk), spesielt i lengre arbeider
 • Kan inneholde nøkkelord/stikkord

Innholdsfortegnelse

 • Brukes kun i større oppgaver.
 • Fortegnelse over alle overskrifter og kapitler, med sidehenvisning.
 • Det anbefales sterkt å generere innholdsfortegnelser (vha. stiler) i Word eller annet tekstbehandlingsprogram når man skriver større arbeider. Word-video om innholdsfortegnelse.
 • Overskrifter og underoverskrifter i mindre tekster bør ikke nummereres.
 • Kapitler og underkapitler i større tekster bør nummereres.
 • Underkapitler på mer enn tre nivå bør unngås, for eksempel 1.2.3.4 osv.
 • I mindre arbeider kan alle overskrifter i tekstdelen sløyfes hvis ønskelig.
 • Tekstdelen kan i mindre arbeider "brytes opp" kun ved å angi avsnitt.
 • Antall overskrifter/underoverskrifter og kapitler/underkapitler må sees i forhold til tekstens lengde.

Figur-/tabelliste

 • Brukes kun ved behov og i større oppgaver
 • Fortegnelse med sidehenvisning over alle figurer/tabeller som finnes i teksten
 • Det anbefales sterkt å generere figur-/tabellister (vha. stiler) i Word eller annet tekstbehandlingsprogram når man skriver større arbeider. Word-video om figur-/tabellister
 • Det skal lages separate lister for figurer (inkl. bilder) og tabeller. Bruk betegnelsene Figurliste eller Tabelliste
 • Illustrasjoner skal kun benyttes hvis de er nødvendige for å illustrere et poeng i teksten. Vær restriktiv med bruk av alle typer illustrasjoner. Alle illustrasjoner som benyttes må kommenteres og anvendes i teksten. Se Kildekompassets FAQ om bilder, tabeller eller figurer i teksten.
  Colourbox: Bilder til fri bruk i oppgaver.
 • Det er kun nødvendig å oppgi kilden i referanselisten hvis kilden blir henvist til ellers i teksten.

Referanseliste

 • HINN anbefaler at studenter benytter APA-standard for å oppgi kilder.
 • APA-veiledningene beskriver hvordan man skriver referanselister og henvisninger i APA-standard. 
 • Studenter som skriver på engelsk skal bruke den engelskspråklige utgaven.

Vedlegg

 • Her presenteres nødvendige opplysninger som det ikke er naturlig å plassere i selve teksten.
 • Vedlegg kan være redegjørelse for underlagsmateriale, f.eks. spørreskjema, intervjuguide, tabeller, spesielle statistiske tester, kopi av korrespondanse osv.
 • Alle vedlegg nummereres fortløpende (med unntak av hvis det kun er ett vedlegg) og gis en tittel (overskrift) som plasseres øverst på vedlegget.
  • Eksempel: Vedlegg 1 Brev til Høgskolen i Innlandet, Vedlegg 2 Prosjektbeskrivelse
 • Vedlegg listes opp i innholdsfortegnelsen ved å oppgi nr. og tittel på vedlegget.

Noter

 • Noter benyttes for å utdype eller forklare noe i selve teksten.
 • Noter står enten nederst på sidene (fotnoter) eller på siste side av teksten (sluttnoter).
 • Bruk enten fotnoter eller sluttnoter, ikke begge deler.
 • Noter nummereres fortløpende.
 • Noter kan genereres i Word eller annet tekstbehandlingsprogram. Word-video om fot-/sluttnoter
 • Noter bør ha mindre skriftstørrelse enn hovedteksten, f.eks. 10 punkt, og kan gis en mindre linjeavstand enn hovedteksten, f.eks. enkel linjeavstand.