Opphavsrett i studentoppgaver

En student som skriver en oppgave er opphaver til arbeidet og har full opphavsrett i henhold til åndsverksloven. Studenten står fritt til å gi HINN tillatelse til publisering av oppgaven i Brage.

Publisering i Brage reguleres av Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (Åndsverkloven), og medfører ingen begrensninger i opphaverens enerett til å råde over sitt åndsverk ved å framstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Publisering i Brage forutsetter derfor at forfatter har godkjent dette.

For at avtale om publisering skal være gyldig må studenten gi sitt samtykke. Det gjøres ved innlevering i Inspera.

Kort om opphavsrett

Når du skriver en tekst, for eksempel en masteroppgave, er det du som har opphavsretten. Opphavsretten betyr at du har enerett til å fremstille eksemplarer av verket. Lovgrunnlaget for opphavsretten er åndsverkloven (lov av 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv.).

Et verk må ha såkalt verkshøyde for å ha opphavsrettslig vern. Det vil si at åndsverket må være resultatet av original, skapende innsats fra opphaverens side. Med andre ord så skal ikke to personer uavhengig av hverandre kunne skape et likt verk. Opphavsretten verner bare den konkrete utformingen opphaveren har gitt et åndsverket. Dette innebærer at ideer, faktiske opp­lysninger og matematiske formler som kommer til uttrykk i et verk fritt kan benyttes av andre.

Opphavsretten gir opphaveren to typer rettigheter; økonomiske- og ideelle rettigheter. Økonomiske rettigheter omfatter eksemplarfremstilling og det å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten gjennom å spre det. Ideelle rettigheter går på at den som har skapt et verk har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier. Det finnes begrensninger i opphavsretten noe som blant annet innebærer at andre rett til å sitere eller fremstille eksemplarer til privat bruk.

Opphavsretten oppstår automatisk ved skapelsen av verket og trenger ingen registrering. Vernetiden varer i opphaverens levetid og 70 år etter utgangen av dennes dødsår.

Publisering i Brage

For innholdet i Brage betyr dette at forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukerne tillatelse til blant annet å kopiere og sitere fra verket samt videreformidle det til andre. En forutsetning er at navn på forfatter(e) og utgiver oppgis. Kommersiell bruk av verket er ikke tillatt uten etter skriftlig avtale med forfatteren. Med kommersiell bruk forstås her de tilfeller der tredjepart ønsker kommersiell utnyttelse av materialet. Det må heller ikke foretas endringer i verket.

 

Opphavsrett for bilder, fotografier og illustrasjoner

Ønsker du å bruke bilder av originale kunstverk bør du først sjekke om kunstneren er medlem av BONO. Universitets- og høgskolerådet har inngått avtale med BONO som tillater at studenter bruker bilder i interne oppgaver uten å be om opphavspersonens tillatelse så lenge opphavspersonen er medlem av BONO.
Gå til BONO for å søke etter fotograf/kunstner.

Ønsker du å gjengi kunstverk som ikke er dekket av avtalen, må du søke om tillatelse i hvert enkelt tilfelle.
Se Clara.no for informasjon om hvordan du søker tillatelse.