Klausulering av masteroppgaver

Det ønskes fra HINN sin side at studenter gjør bachelor- og masteroppgavene sine offentlig tilgjengelig. I noen tilfeller vil det likevel være nødvendig å unnta oppgaven offentlighet (klausulering), enten på grunn av lovbestemt taushetsplikt eller andre årsaker. Studenter kan også velge å utsette eller avslå elektronisk tilgjengeliggjøring av oppgaven.

Klausulering angis ved levering i Inspera.

Klausulerte oppgaver vil ikke gjøres tilgjengelig elektronisk av biblioteket.

 

Lovbestemt taushetsplikt

Å klausulere vil si å skjerme for innsyn. Studentoppgaver som inneholder opplysninger som er dekket av lovbestemt taushetsplikt skal klausuleres. Reglene om taushetsplikt er nedfelt i forvaltningsloven § 13.

Lovbestemt taushetsplikt (jf. forvaltningsloven (fvl.) § 13) foreligger blant annet der oppgaven inneholder:

  1. opplysninger om noens personlige forhold*
  2. opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts‐ eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.
  3. opplysninger undergitt taushetsplikt som studenten får fra et forvaltningsorgan,
  4. opplysninger som er mottatt fra private under taushetsløfte i forbindelse med studie‐/forskningsarbeidet, og
  5. opplysninger som gjelder personer som står i et avhengighetsforhold til den instans (skole, sykehus, anstalt, bedrift, offentlig myndighet m.m.) som har formidlet deres kontakt med studenten.

*Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for at opplysningene kan brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder (jf. fvl. §13a, pkt. 3).

Utsatt elektronisk tilgjengeliggjøring

Studenter kan, etter nærmere begrunnelse, be om en tidsbegrenset klausulering av andre grunner enn lovpålagt taushetsplikt. Dette kan være aktuelt dersom studenten skal arbeide videre med stoffet med tanke på annen utgivelse.

Der oppgaver ikke inneholder opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt, kan Høgskolen i Innlandet med hjemmel i  åndsverkloven §33, gi forskere og studenter innsyn i oppgaven, men uten at disse kan sitere fra oppgaven. Studenten kan reservere seg mot at oppgaven leses av andre enn forskere og studenter. Dersom denne adgangen til klausulering benyttes, må varighet og begrunnelse angis fra studentens side. Oppgaven vil da ikke bli tilgjengelig i Brage før etter den angitte perioden.