Klausulering av studentoppgaver

HINN ønsker at studenter gjør oppgavene sine offentlig tilgjengelig gjennom publisering i Brage. Unntaksvis vil det likevel være nødvendig å unnta oppgaven offentlighet (klausulering).
Oppgaver som inneholder taushetsbelagte opplysninger må klausuleres. Studenter kan også velge å utsette eller avslå elektronisk tilgjengeliggjøring av oppgaven.

Lovbestemt taushetsplikt

Å klausulere vil si å skjerme for innsyn. Studentoppgaver som inneholder opplysninger som er dekket av lovbestemt taushetsplikt skal klausuleres. Reglene om taushetsplikt er nedfelt i forvaltningsloven § 13.

Lovbestemt taushetsplikt (jf. forvaltningsloven (fvl.) § 13) foreligger blant annet der oppgaven inneholder:

  1. opplysninger om noens personlige forhold*
  2. opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts‐ eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.
  3. opplysninger undergitt taushetsplikt som studenten får fra et forvaltningsorgan,
  4. opplysninger som er mottatt fra private under taushetsløfte i forbindelse med studie‐/forskningsarbeidet, og
  5. opplysninger som gjelder personer som står i et avhengighetsforhold til den instans (skole, sykehus, anstalt, bedrift, offentlig myndighet m.m.) som har formidlet deres kontakt med studenten.

*Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for at opplysningene kan brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder (jf. fvl. §13a, pkt. 3).

Levering av klausulerte oppgaver

Oppgaver som inneholder opplysninger som er undergitt lovpålagt taushetsplikt (reglene om taushetsplikt er nedfelt i forvaltningsloven § 13), skal unntaksbehandles. 

Slike oppgaver skal ikke leveres i Inspera.
De kan heller ikke legges ved i e-post. 

Kontakt ditt studiested for nærmere informasjon om innlevering.

Student og veileder fyller ut følgende skjema som leveres sammen med oppgaven:

Oppgaver med gradert informasjon skal kun behandles digitalt i P360, HINN sitt arkivsystem som er vurdert og godkjent for denne informasjonskategorien. Utover dette skal all behandling/distribusjon skje manuelt. 

Utsatt elektronisk tilgjengeliggjøring i Brage

Studenter kan, etter nærmere begrunnelse, be om utsatt tilgjengeliggjøring i Brage av andre grunner enn lovpålagt taushetsplikt. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom studenten skal arbeide videre med stoffet med tanke på annen utgivelse. 

Der oppgaver ikke inneholder opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt, kan Høgskolen i Innlandet med hjemmel i  åndsverkloven §33, gi forskere og studenter innsyn i oppgaven i perioden med utsatt tilgjengeliggjøring, men uten at disse kan sitere fra oppgaven. Studenten kan reservere seg mot at oppgaven leses av andre enn forskere og studenter. Dersom adgangen til utsatt tilgjengeliggjøring benyttes, må varighet og begrunnelse angis fra studentens side ved innlevering i Inspera. Oppgaven vil da ikke bli tilgjengelig i Brage før etter den angitte perioden, forutsatt at det er samtykket til elektronisk publisering.