Language: NOR | ENG

Skriftseriene 2009

| Rapporter | Oppdragsrapporter | Notater | Informasjonsrapporter

Rapporter

Rapport 21/2009
Kollegaveiledning i en lærende organisasjon. Er LP-modellen et egnet verktøy for å fremme kollegabasert veiledning?
Kari Bern, Bjørg Herberg Gloppen og Arild Sivertsen

Rapport 20/2009
Sammen om gode overganger. Samarbeidsmodeller mellom psykisk helsevern i kommunen og i spesialisthelsetjenesten
Tone Lise Brattrud

Rapport 19/2009
Tankeverk – skaperverk – byggverk. Inntrykk fra en studietur om kultur og bolig hos noen folkestammer i Namibia
Walborg Fjeldstad

Rapport 18/2009
Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis
Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl

Rapport 17/2009
Sammenhengen mellom klasseledelse og vurdering av elevenes skolefaglige prestasjoner på ungdomstrinnet
Dordy Wilson

Rapport 16/2009
Prøvefiske og ekkoloddregistreringer i Osensjøen 2009
Arne Linløkken og Kjetil Rukan

Rapport 15/2009
Brukerens stemme er viktig. Intervju med pasienter i Miljøterapiprosjektet
Kari Nysveen, Tone Lise Brattrud og Arild Granerud

Rapport 14/2009
Psykiatrisk sykepleie i tverrfaglighetens tid – selvforståelse, praksis og forskning
Gry Bruland Vråle, Bengt Karlsson og Jan Kåre Hummelvoll (red.)

Rapport 13/2009
Mennesker med psykiske funksjonshindringer i risikosamfunnet – en hverdagsnær tilnærming
Jan Kåre Hummelvoll, Bengt G. Eriksson og Gro Beston

Rapport 12/2009
Forventninger til kjønn i barnehagens litteraturutvalg
Bergljot Østerås

Rapport 11/2009
Lesing på ungdomstrinnet. En rapport fra et Gi rom for lesing!-prosjekt
Tove Brit Haugstveit, Gunvor Sjølie og Tove Sommervold

Rapport 10/2009
Fra kontaktsykepleier til hovedveileder – erfaringer med en ny veiledningsmodell
Else Berit Steinseth og Bente Børdahl

Rapport 9/2009
Spesialundervisningens forutsetninger, innsatser og resultater
Thomas Nordahl og Rune Sarromaa Hausstätter

Rapport 8/2009
Den planlagte miljøterapeutiske samtalen – delrapport i Miljøterapiprosjektet
Kari Nysveen, Kjell Nordby, Kari Veisten og Arild Granerud

Rapport 7/2009
Regnskap i stat og kommuner: Om dagens regnskaper og et alternativ
Bjarne Jensen og Norvald Nytræ Monsen

Rapport 6/2009
Bevissthet om tydelige læringsmål – elevene lærer om prosesser i kroppen
Anne Bergliot Øyehaug, Siri A. Nyheim, Anne Holt, Bodil Hansen og Tone Sigurdsen

Rapport 5/2009
LP-modellen. Evaluering av LP-modellen 2006–2008
Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Anna L. Ottosen

Rapport 4/2009
«…lytte – gi de små ordene rom…» En studie av kommunalt psykisk helsearbeid relatert til ungdom i Hedmark
Randi Jørstad

Rapport 3/2009
Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer
Thomas Nordahl, Anne Kostøl, Sølvi Mausethagen

Rapport 2/2009
Pedagogisk Entreprenørskap i Namibia 2005–2008. Sluttrapport
Inger Karin Røe Ødegård

Rapport 1/2009
FiN Stil i Skedsmo. Evaluering av et prosjekt om forebygging og reduksjon av problematferd i skolen
Kari Nes og Anna L. Ottosen
 

Oppdragsrapporter

Oppdragsrapport 6/2009
Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2008-2009
Petter Wabakken, Åke Aronson, Thomas H. Strømseth, Håkan Sand, Erling Maartmann, Linn Svensson og Ilpo Kojola

Oppdragsrapport 5/2009
ROS-utredning av fauna i området Renålia, Svultningsåsen ved regulering til fritidsbebyggelse
Lasse Asmyhr og Torstein Storaas

Oppdragsrapport 4/2009
Veien til bedre pløying – en veiledning
Kjell Mangerud Bestilles her

Oppdragsrapport 3/2009
Elg i Atndalen – beiteskader, kalvefrekvenser, kalveskyting
Knut Solbraa
Bestill trykt utgave

Oppdragsrapport 2/2009
Making a Difference: Putting Consumer Citizenship into Action
Alexandra Klein and Victoria W. Thoresen (red.)

Oppdragsrapport 1/2009
Rapport for skogsfugltaksering 2005–2008
Håkon Solvang, Hans Chr. Pedersen, Torstein Storaas og Bjørn Roar Hagen

 

Notater

Notat 4/2009
Use of Game Based Technology at NAMA
Tone Vold og Simon McCallum

Notat 3/2009
Digital kompetanse i ungdomskolen. Arbeidsrapport 3
Rafael Hope, Gerd Wikan, Bjørn Faugli og Terje Mølster

Notat 2/2009
IKT i førskolelærerutdanningen
Randi Taarud

Notat 1/2009
Vitenskapelig publisering og investering i forskning
Erik Mønness

 

Informasjonsrapporter

Informasjonsrapport 01/2009
Nytilsatt ved Høgskolen i Hedmark. Hva gjør vi nå?
Marit Berg, Alexandra Klein, Frøydis D. Myromslien, Tuva Sandsdalen og Marianne Torp Stensvehagen