Language: NOR | ENG

Skriftserien 2019

Skriftserien 37/2019
Markedstenkning og skogsbasert reiseliv
Jo Kleiven

Skriftserien 35/2019
Beiteatferd, habitatseleksjon og produktivitet hos storfe på utmarksbeite
Morten Tofastrud, Barbara Zimmermann, Olivier Devineau, Anna Hessle, Sukebate Aletengqimuke, Lisa Dickel, Hilde Hegnes, Ole Henrik Møllevold, Bjørn Holmen Skoglund og Mélanie Spedener

Skriftserien 34/2019
Økonomisk sosialhjelp er mer enn stønadsutbetaling: Følgeevaluering av Prosjekt forsvarlige tjenester Hedmarken (PROFH)
Torhild Andersen, Trine Løvold Syversen og Tonje Lauritzen

Skriftserien 33/2019
I hele fylket for alle: Kunnskapsstatus for ny organisering av etablererstøtte i Innlandet fylke
Torhild Andersen, Eivind Merok, Winfried Ellingsen og Per Olav Lund

Skriftserien 31/2019
Fjernmålt elgbeite: Utvikling av metodikk for kartlegging av elgens vinterbeiteressurser fra fjernmålte data
Leif Kastdalen

Skriftserien 30/2019
Kunnskapsgrunnlag om likestilling i idretten i Innlandet
Tonje Lauritzen, Magnhild Medgard og Asbjørn Kårstein

Skriftserien 29/2019
Kartlegging og utredning av ordningen med fremtidsfullmakter: Rapport til Statens Sivilrettsforvaltning 16. august 2019
Torunn E. Kvisberg og Maria Vea Lund

Skriftserien 28/2019
«Eit senter for forsking i samtid og kyrkje»? Evaluering av KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
Lars J. Halvorsen og Anders Aschim

Skriftserien 27/2019
Ringvirkninger av kulturfestivaler i Oppland
Per Olav Lund, Merethe Lerfald og Birgitta Ericsson

Skriftserien 26/2019
Tidlig inn og tett på: En evaluering av tiltaket yrkesfagmotivator i Oppland
Erik Hagaseth Haug

Skriftserien 25/2019
Kan forekomst av ulv redusere elgbeiteskader og øke tettheten av løvtrær? Utredning om ulv og elg del 4
Håkan Sand, Karen Marie Mathisen, Giorgia Ausilio, Morgane Gicquel, Camilla Wikenros, Johan Månsson, Märtha Wallgren, Ane Eriksen, Petter Wabakken og Barbara Zimmermann

Skriftserien 24/2019
Predasjonsmønster hos enslige ulver og ulver på vandring. Utredning om ulv og elg del 3
Håkan Sand, Camilla Wikenros, Barbara Zimmermann, Ane Eriksen, Frode Holen, Petter Wabakken

Skriftserien 23/2019
Elg i ulverevir: predasjon og elgjakt. Utredning om ulv og elg del 2
Barbara Zimmermann, Camilla Wikenros, Håkan Sand, Ane Eriksen, Petter Wabakken

Skriftserien 22/2019
Tildelt, sett og felt elg i forhold til ulveforekomst i Norge og Sverige. Utredning om ulv og elg del 1
Camilla Wikenros, Barbara Zimmermann, Håkan Sand, Johan Månsson, Erling Maartmann, Ane Eriksen, Petter Wabakken

Skriftserien 21/2019
Folkehelse og levekår i Oppland: Resultater fra folkehelseundersøkelsen 2018
Tor Arnesen og Håvard Teigen

Skriftserien 19/2019
Folkehelse og levekår i Oppland: Resultater fra folkehelseundersøkelsen 2018
Per Kristian Alnes, Asbjørn Kårstein og Kristine Lundhaug

Skriftserien 18/2019
Kvalitetsutvikling i Ytre Helgeland: Tilstandsrapport for kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy og Træna
Espen Stranger-Johannessen, Bjørn Berg, Kjersti Sørmoen Håland, Venke Nystuen, Gro Løken

Skriftserien 17/2019
Verdiskaping og attraksjonskraft: Norefjell – Reinsjøfjell
Winfried Ellingsen og Per Olav Lund

Skriftserien 16/2019
Evaluering av Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag
Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Ulla Higdem

Skriftserien 15/2019
Flyktningers møte med distriktskommuner: Delnotat 1 fra forsknings- og utviklingsprosjektet MIMRES
Liv Johanne Solheim og Maria Taivalsaari Røhnebæk

Skriftserien 14/2019
Rapport T1 til T2: Stange kommunes barnehager
Anne-Karin Sunnevåg

Skriftserien 13/2019
Genetisk diversitet og struktur: I en metapopulasjon av storsalamander (Triturus cristatus) i seks kunstig anlagte dammer
Arne N. Linløkken, Kjell Langdal, Kirsten Frydenlund og Robert Wilson

Skriftserien 12/2019
Identifikasjon av vedlikeholdsbehov og skader på skogsbilveier med flybilder tatt fra drone
Thomas Vogler og Ole Bakmann

Skriftserien 11/2019
Arbeidsgiverperspektivet på integrering av flyktninger i distriktskommuner: Delnotat 2 fra forsknings- og utviklingsprosjektet MIMRES
Mari Bjerck og Trude Hella Eide

Skriftserien 10/2019
Tjenesteperspektivet på integrering av flyktninger i distriktskommuner: Delnotat 3 fra forsknings- og utviklingsprosjektet MIMRES
Mari Bjerck og Trude Hella Eide

Skriftserien 9/2019
MIMRES – Integrering som samskaping i distriktskommuner: Forskningsrapport fra et utviklings- og innovasjonsprosjekt i kommunene Vågå, Sel og Nordre Land
Mari Bjerck, Trude Hella Eide, Liv Johanne Solheim og Maria Taivalsaari Røhnebæk

Skriftserien 8/2019
Mentorordning i landbruket: Evaluering av forsøksordningen
Merethe Lerfald og Bjørnar Sæther

Skriftserien 7/2019
Tverrsektoriell ledelse i forsøk med NAV-veiledere i videregående skole 2013-2018
Eli Skjeseth

Skriftserien 6/2019
Faglig utviklingsarbeid som grunnlag for yrkesrelevante masteroppgaver
Mårten Kae Paulsen

Skriftserien 4/2019
Hyttebruksundersøkelse 2018: Rollag Kommune
Merethe Lerfald og Birgitta Ericsson

Skriftserien 3/2019
Genetiske forskjeller mellom villørret og settefisk i Vorma
Arne N. Linløkken, Ruben A. Pettersen, Else Berit Stenseth, Wenche Johansen, Kirsten Frydenlund og Robert C. Wilson

Skriftserien 1/2019
Studentforberedende veiledning - et spørsmål om motivasjon, mestring og studiekvalitet
Anne-Lise With