Language: NOR | ENG

Retningslinjer for publisering i høgskolens skriftserie

I høgskolens skriftserie publiseres FoU-arbeid som er eksternt finansiert, enten eksternt fullfinansiert som oppdragsprosjekt eller eksternt delfinansiert som bidragsprosjekt. Publisering i denne serien vil normalt bare være deler av publikasjonene fra et prosjekt. I tillegg kan arbeidsnotater, rapporter og informasjonsskrifter publiseres i serien. Uavhengig av finansieringskilde er målet for forskningsprosjekter ved høgskolen at resultater og innsikt fra høgskolens forskning skal publiseres i vitenskapelig godkjente publiseringskanaler.

Forfatterens ansvar

 1. Forskning skal gjennomføres i overensstemmelse med vitenskapelig redelighet og akademisk frihet. Se forskningsetiske retningslinjer og Statens standardavtale om forsknings- og utredningsoppdrag.
 2. Forfatter informerer prodekan for forskning på den aktuelle avdeling om rapporten.
 3. Dersom rapporten skal trykkes, kontakter forfatter Kommunikasjonsavdelingen i god tid før publisering. Det må beregnes at ferdigtrykt publikasjon foreligger tidligst tre uker fra kommunikasjon mottar ferdig korrekturlest manus i PDF-format.
 4. Formkrav til manus. Det er utarbeidet en egen Word-mal til bruk i skriftserien.
 5. Alle utgivelser skal ha sider med sammendrag på norsk og engelsk. Forfatteren er ansvarlig for å fylle ut feltene for tittel, forfatter, ev. oppdragsgiver, emneord/keywords og sammendrag/abstract. Se siden  formkrav for manus for å laste ned Word-mal.
 6. Tekst til omslagets bakside: 
  • Kortfattet sammendrag av rapportens innhold.
  • Kort presentasjon av forfatter(e): navn, tittel, arbeidssted, ev. fagområde(r).
 7. Forfatteravtale. For å publisere i Høgskolens skriftserie må forfatteren inngå en forfatteravtale om arkivering i Brage – Høgskolens åpne institusjonelle arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider. Se mer om arkivering i Brage:  https://www.inn.no/bibliotek/publisere/forskningsarkiv-brage og last ned avtale for enkeltartikkel eller generell tillatelse.
  • Fyll ut ledige felter og signer forfatteravtalen.
  • Forfatter sender ferdig utfylt avtale sammen med manuset i PDF-format til Brage@inn.no
 8. Kildehenvisninger og litteraturlister. Høgskolen anbefaler «APA-standard» for å oppgi kilder. Mer informasjon om referanseteknikk og eksempelsamling finnes på  bibliotekets side om referanseteknikk.
 9. Fremskaffe eventuelle originale bilder, logoer og illustrasjonsmateriale ved behov.
 10. Kontakte Kommunikasjonsavdelingen for ISBN og nummer i skriftserien.
 11. Levere manuset som ferdig korrekturlest fil i elektronisk form (PDF) til Brage@inn.no for digital publisering
 12. Tillegg dersom publikasjonen skal trykkes:
  •  Levere manuset som trykkeklar og ferdig korrekturlest fil i elektronisk form (PDF) til Kommunikasjonsavdelingen.
  • Oppdragsgiver dekker kostnader til trykking, innbinding, o.l. i forbindelse med utgivelsen.
  • Opplag: Forfatter må oppgi hvor mange egenfinansierte eksemplarer han/hun eller oppdragsgiver ønsker. 
 13. Registrere dokumentet i Cristin.

Høgskolebibliotekets ansvar

Bibliotekdirektør har det operative ansvaret for skriftserien. Det redaksjonelle ansvaret for serien ligger hos rektor/prorektor.

 1. Vi har dessverre ikke kapasitet til korrekturlesing eller oversetting.
 2. Forfatteravtale. Etter at forfatter og høgskolebibliotekets representant har underskrevet avtalen, oversender biblioteket denne til arkivet.
 3. Registrering av dokumentet i  Oria og  Brage.
 4. Oppdatering av web-informasjon om Høgskolens skriftserie.

Kommunikasjonssektorens ansvar

Klargjøring av rapporter i skriftserien:
Kommunikasjonsavdelingen lager omslag, sørger for ISBN og nummer i skriftserien. Ved trykte utgivelser har Kommunikasjonsavdelingen kontakt med trykkeriet.
Trykkeriet ivaretar pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket.

Ta gjerne kontakt for informasjon og veiledning:  knut.bjorndal@inn.no  tlf: 918 44 696 /624 30 137