Retningslinjer for publisering i høgskolens skriftserie

I høgskolens skriftserie publiseres FoU-arbeid som er eksternt finansiert, enten eksternt fullfinansiert som oppdragsprosjekt eller eksternt delfinansiert som bidragsprosjekt. Publisering i denne serien vil normalt bare være deler av publikasjonene fra et prosjekt. I tillegg kan arbeidsnotater, rapporter og informasjonsskrifter publiseres i serien. Uavhengig av finansieringskilde er målet for forskningsprosjekter ved høgskolen at resultater og innsikt fra høgskolens forskning skal publiseres i vitenskapelig godkjente publiseringskanaler.

Forfatterens ansvar

 1. Forskning skal gjennomføres i overensstemmelse med vitenskapelig redelighet og akademisk frihet. Se forskningsetiske retningslinjer og Statens standardavtale om forsknings- og utredningsoppdrag.
 2. Forfatter informerer prodekan for forskning på den aktuelle avdeling om rapporten.
 3. Dersom rapporten skal trykkes, kontakter forfatter Kommunikasjonsavdelingen i god tid før publisering. Det må beregnes at ferdigtrykt publikasjon foreligger tidligst tre uker fra kommunikasjon mottar ferdig korrekturlest manus i PDF format.
 4. Formkrav til manus. Det er utarbeidet en egen Word-mal til bruk i skriftserien. Denne konverteres til PDF av forfatter.
 5. Alle utgivelser skal ha sider med sammendrag på norsk og engelsk. Forfatteren er ansvarlig for å fylle ut feltene for tittel, forfatter, ev. oppdragsgiver, emneord/keywords og sammendrag/abstract. Se siden  formkrav for manus for å laste ned Word-mal.
 6. Tekst til omslagets bakside:
  • Kortfattet sammendrag av rapportens innhold.
  • Kort presentasjon av forfatter(e): navn, tittel, arbeidssted, ev. fagområde(r).
 7. Forfatteravtale. For å publisere i Høgskolens skriftserie må forfatteren inngå en forfatteravtale med Høgskolen.
  • Last ned forfatteravtale for skriftserien.
  • Skriv ut og fyll ut ledige felter.
  • Forfatteren sender ferdig utfylt avtale sammen med manuset til Brage@inn.no
 8. Kildehenvisninger og litteraturlister. Høgskolen anbefaler «APA-standard» for å oppgi kilder. Mer informasjon om referanseteknikk og eksempelsamling finnes på  bibliotekets side om referanseteknikk.
 9. Fremskaffe eventuelle originale bilder, logoer og illustrasjonsmateriale ved behov.
 10. Kontakter kommunikasjonsavdelingen for ISBN og nummer i skriftserien.
 11. Levere manuset som en trykkeklar ferdig korrekturlest fil i elektronisk form (PDF) til Brage@inn.no for digital publisering og til Kommunikasjonsavdelingen, dersom rapporten skal trykkes.
 12. Opplag. Forfatter må oppgi hvor mange egenfinansierte eksemplarer han/hun eller oppdragsgiver ønsker. Trykkeriet bes om å ivareta pliktavlevering til nasjonalbiblioteket
 13. Registrere dokumentet i Cristin.

Høgskolebibliotekets ansvar

Bibliotekdirektør har det operative ansvaret for skriftserien. Det redaksjonelle ansvaret for serien ligger hos rektor/prorektor.

 1. Vi har dessverre ikke kapasitet til korrekturlesing eller oversetting.
 2. Forfatteravtale. Etter at forfatter og høgskolebibliotekets representant har underskrevet avtalen, oversender biblioteket denne til arkivet.
 3. Registrering av dokumentet i  Oria og  Brage.
 4. Oppdatering av web-informasjon om Høgskolens skriftserie.

Kommunikasjonssektorens ansvar

Klargjøring av rapporter i skriftserien:
Kommunikasjonsavdelingen lager omslag, har kontakt med trykkeriet og sørger for ISBN og nummer i skriftserien. Trykkeriet ivaretar pliktavlevering.

Ta gjerne kontakt for informasjon og veiledning:  knut.bjorndal@inn.no  tlf: 918 44 696 /624 30 137