Language: NOR | ENG

Retningslinjer for publiseringsfondet ved HINN

Det kan gis støtte til dekning av utgifter til publiseringsavgift (Article Processing Charges, APC, Article Submisson Charges og lignende) i Open Access-tidsskrifter, antologier og monografier.

Publiseringsfondet dekker kun publiseringsavgiften i rene Open Access-utgivelser. Artikler og bøker som får støtte skal være tilgjengelig åpent på nett uten hindre for tilgang slik som pålogging eller filtrering på IP.

Maksimumsbeløp som dekkes per artikkel, antologikapittel eller monografi er kr 25 000. Det gis ikke støtte til dekning av utgifter til fargetrykk, ekstra illustrasjoner, stort omfang og lignende. Det gis ikke støtte til publisering i hybridtidsskrifter/ Open Choice e.l. Hybridtidsskrifter er tidsskrifter hvor man betaler for å gjøre en enkeltartikkel Open Access, samtidig som tidsskriftet er abonnementfinansiert.

Det kan gis støtte til åpen lagring av data i tilknytning til publisering av artikler som har fått støtte fra fondet.

Søker må være ansatt eller student ved HINN og være korresponderende forfatter for artikler, eller forfatter av monografi eller redaktør av antologi. Med korresponderende forfatter menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse av artikkel, og oppfølging av denne gjennom publiseringsprosessen hos forlag. Det stilles ikke krav til stillingsomfang, men tilhørigheten må fremkomme i publikasjonens angivelse av institusjonstilhørighet.

Artikkel/monografi/kapittel som får støtte må registreres i Cristin, og den publiserte fullteksten lastes opp i Cristin senest ved publiseringstidspunktet.

Artikkel eller bok som støttes må utfylle kriterier for en vitenskapelig publikasjon etter kriteriene til norsk publiseringsindikator. Tidsskriftet må være på nivå 1 eller 2 i NSDs register over publiseringskanaler. Samme kravet gjelder for forlag for monografier/antologier. 

I tillegg skal tidsskriftet være registrert i må være registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ).                              

Eksternt finansierte prosjekter bør vanligvis også finansiere forfatterbetaling for artikler som er et resultat av prosjektet, og midler til å dekke slike utgifter bør derfor innarbeides i prosjektsøknadene. Unntak er prosjekter finansiert av Norges forskningsråd, som bidrar til finansieringen av all artikkelbetaling gjennom fondet

Til søknad brukes et skjema som ligger på bibliotekets webside.
Søknadsskjema publiseringsfond HiNN

 

Retningslinjene vedtas av Prorektor for forskning. Fondet administreres av høgskolebiblioteket.

Disse retningslinjene vil kunne endres uten varsel, men uten at allerede meddelte innvilgelser eller avslag påvirkes. Høgskolebibliotekets avgjørelser er endelige og kan ikke påklages.

Sist endret: .