Language: NOR | ENG

Open Access

Hva er Open Access?

Open Access, eller åpen tilgang, er åpen og gratis tilgang til vitenskapelig publiserte artikler på internett. Det finnes tre hovedkategorier åpen publisering: gull, grønn og hybrid:

  • Gull Open Access er når man publiserer vitenskapelige artikler i åpne tidsskrifter. Disse tidsskriftene er åpent tilgjengelige på nett. Man kan altså lese alle artikler i disse tidsskriftene gratis så sant man har tilgang til Internett.
  • Grønn Open Access er når forskningsresultater eller vitenskapelige artikler tilgjengeliggjøres i åpne digitale arkiv, som f.eks. i Brage. Les mer om grønn Open Access på bibliotekets side om forskningsarkivet Brage.
  • Hybrid Open Access er når tidsskrifter som er abonnementsbasert, tilbyr forfattere muligheten til å betale en publiseringsavgift for at en enkeltartikkel skal ha åpen tilgang i et tidsskrift hvor de andre artiklene ikke er åpent tilgjengelige.

Les mer på openaccess.no

Introduksjonvideo om Open Access fra PhD Comics:

Rettigheter

Open Access-tidsskrifter gis ofte ut under en Creative Commons-lisens eller en annen åpen lisens. Les mer om åpne lisenser ved publisering.

Hvorfor åpen publisering?

Hovedargumentet for åpen tilgang er at resultater fra offentlig finansiert forskning bør være allment tilgjengelig. Åpen tilgang sikrer bedre kunnskapsutvikling og mer bruk av kunnskap. 

Det er ingen krav ved HINN om at man må publisere Open Access. Å publisere åpent er et alternativ til å publisere i tradisjonelle abonnementsbasert tidsskrift. Den akademiske friheten er dermed ivaretatt. Stortingsmelding nr. 18 (2012–2013) sier: «... at all forskning som er helt eller delvis offentlig finansiert, skal være åpent tilgjengelig. Prinsippet skal likevel ikke komme i konflikt med forskernes akademiske frihet til å velge de faglig foretrukne publiseringskanalene».

Kvalitetsvurdering av tidsskrifter

  1. Sjekk om det tidsskriftet er godkjent i NSD register over vitenskapelige publiseringskanaler. Hvis tidsskriftet ikke er ført opp under nivå 1 eller 2, bør du undersøke tidsskriftet grundig. Hvis du mener at et tidsskrifter oppfylles kravene for å godkjennes som vitenskapelig kan du foreslå det til NSD.
  2. Hvis det er et åpent tidsskrift kan du sjekke om tidsskriftet er registrert i DOAJ og om ansvarlig utgiver medlem av Open Access Scholarly Publishers Association, OASPA?
  3. Unngå såkalte rovtidsskrifter