Language: NOR | ENG

Open Access

Hva er Open Access?

Open Access (OA), eller åpen tilgang, er åpen og gratis tilgang til vitenskapelig publiserte artikler på internett. Det finnes tre hovedkategorier åpen publisering: gull, grønn og hybrid:

  • Gull Open Access er når man publiserer vitenskapelige artikler i åpne tidsskrifter. Disse tidsskriftene er åpent tilgjengelige på nett. Man kan altså lese alle artikler i disse tidsskriftene gratis så sant man har tilgang til Internett.
  • Grønn Open Access er når forskningsresultater eller vitenskapelige artikler tilgjengeliggjøres i åpne digitale arkiv, som f.eks. i Brage. Les mer om grønn Open Access på bibliotekets side om forskningsarkivet Brage.
  • Hybrid Open Access er når tidsskrifter som er abonnementsbasert, tilbyr forfattere muligheten til å betale en avgift (ofte kalt APC – Article Processing Charge) for å publisere en artikkel åpent. Det betyr at et nummer av et tidsskrift kan ha én eller flere artikler åpent tilgjengelige, mens de andre artiklene i nummeret kun er tilgjengelige for abonnenter.

Les mer om Open Access på openaccess.no Ellers kan du ta en titt på denne videoen fra PhD Comics som introduserer Open Access på en god og informativ måte:

Rettigheter

Open Access-tidsskrifter gis ofte ut under en Creative Commons-lisens (ofte forkortet CC-lisens) eller en annen åpen lisens. Les mer på vår nettside om lisenser ved åpen publisering.

Hvorfor åpen publisering?

Det er ingen krav ved HINN om at man må publisere Open Access. Å publisere åpent er et alternativ til å publisere i tradisjonelle abonnementsbasert tidsskrift. Den akademiske friheten er dermed ivaretatt. Stortingsmelding nr. 18 (2012–2013) understreker dette: «Prinsipielt mener regjeringen at all forskning som er helt eller delvis offentlig finansiert, skal være åpent tilgjengelig. Prinsippet skal likevel ikke komme i konflikt med forskernes akademiske frihet til å velge de faglig foretrukne publiseringskanalene» (s. 37).

En viktig grunn til å velge Open Access-publisering er at den aktuelle publikasjonen blir gratis og åpent tilgjengelig for alle med tilgang til internett.

Åpen publisering gjør det enklere for den enkelte å tilfredsstille forskningsfinansiørers krav til publisering og egenarkivering. Norges forskningsråd krever at «fagfellevurderte vitenskapelige artikler som bygger på forskning helt eller delvis finansiert av Forskningsrådet skal egenarkiveres i egnede arkiv der hvor slike finnes» (Norges forskningsråd, 2009). I Forskningsrådets utlysninger fra og med januar 2021 vil det komme ytterligere krav om åpen publisering.

Mange kvier seg for å publisere åpent fordi man er usikker på om et åpent tidsskrift holder like høy kvalitet som de publiseringskanalene man tradisjonelt har valgt. Denne bekymringen er det ingen grunn til å ha, men det er alltid sunt å ha en kritisk holdning til de publiseringskanalene man vurderer. En tommelfingerregel er at man uansett alltid må undersøke om det tidsskriftet man ønsker å publisere i, tilfredsstiller kravene for vitenskapelig publisering. Dette gjelder også for åpne tidsskrifter.

 

Kvalitetsvurdering av tidsskrifter

  1. Sjekk om det tidsskriftet er godkjent i NSD register over vitenskapelige publiseringskanaler. Hvis tidsskriftet ikke er ført opp under nivå 1 eller 2, bør du undersøke tidsskriftet grundig. Hvis du mener at et tidsskrifter oppfylles kravene for å godkjennes som vitenskapelig kan du foreslå det til NSD.
  2. Hvis det er et åpent tidsskrift kan du sjekke om tidsskriftet er registrert i DOAJ og om ansvarlig utgiver medlem av Open Access Scholarly Publishers Association, OASPA?
  3. Unngå såkalte rovtidsskrifter