Language: NOR | ENG

Cristin

Cristin (Current Research Information SysTem In Norway) er det systemet som brukes for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter.

Cristin brukes også for å avlevere data om vitenskapelig publisering til Kunnskapsdepartementet.

Hvordan registrerer jeg i Cristin?

Cristin – Forskningsresultater 

Hver enkelt forsker skal registrere sine vitenskapelige publikasjoner, sin formidling og kunstneriske virksomhet. Oversikt over alle kategorier for registrering får du ved å logge deg inn i Cristin og velge 'Forskningsresultater – Registrere resultat'. Merk at også konferansebidrag, faglige foredrag og intervjuer skal registreres.

Søk i Cristin før du registrerer et resultat

Resultater skal kun registreres én gang. En publikasjon kan f.eks. være registrert av en medforfatter eller importert. Da trenger du kun å sjekke at du er lagt inn med riktig navn (lenket) og institusjonstilknytning.

Pass på de årlige tidsfristene

  • Frist for registrering av årets FoU er 1. februar påfølgende år. Hvis du vet at du har publikasjoner som er forsinket eller utkommer etter denne fristen, så er det viktig at du straks melder fra til Cristin-kontakten ved din avdeling.
  • Frist for godkjenning av nye kanaler er 30. november.

Min forskerprofil

'Forskere – Min forskerprofil' gir samlet oversikt over kompetanse, prosjekter og publikasjoner til den ansatte.

Søk i forskerprofiler retter seg mot forskere og andre ansatte ved forskningsinstitusjonene, journalister, studenter og den interesserte allmennhet. Se også Cristins brukerveiledning.

Cristin – Prosjekter

Her registreres egne FoU-prosjekter. Prosjektene synliggjøres og profileres ved hjelp av en enkel oversikt med tittel, innhold, prosjektleder- og deltakere, ansvarlig institusjon og finansieringskilde. Publikasjoner og andre resultater, som er registrert i Cristin – Forskningsresultater, lenkes til prosjektet. Norges forskningsråd og andre som finansierer forskning, vil hente all informasjon og oppdatering om prosjekter fra Cristin prosjektmodul.

Publikasjonspoeng

Publikasjonspoeng gir grunnlag for fordeling av budsjettmidler fra departementet. Kategoriene som gir uttelling i publikasjonspoeng, er monografi (vitenskapelig bok), vitenskapelig artikkel i antologi og artikkel i periodika og serie. Det gis følgende uttelling i poeng per publikasjon:

Kategori Nivå 1 Nivå 2
Monografi (ISBN/ISSN) 5 8
Artikkel i antologi (ISBN) 0,7 1
Artikkel i periodika og serier (ISSN) 1 3

Forfatterandel: Hver forfatter krediteres for "sin" andel av publikasjonen, dvs. 1/antall forfattere.

Husk at din tilknytning til Høgskolen i Innlandet må stå i publikasjonen! I enkelte tilfeller vil en forfatter kreditere flere institusjoner samtidig. Publikasjonspoengene deles da mellom institusjonene. Sørg for at dette er avklart på forhånd med nærmeste leder.