HINNs studentseminar 2022

Studentseminaret er et årlig seminar for studenttillitsvalgte ved HINN. Seminaret er et startarrangement for kommende studieårs arbeid med studentdemokrati og en oppsummering for studentene av hvordan fakultetene har fulgt opp siste års evalueringer med forbedringstiltak

Studentseminaret er et årlig seminar for studenttillitsvalgte ved HINN.

Studentseminaret er et årlig seminar for studenttillitsvalgte ved HINN.

Foto: Elen Sonja Klouman/HINN

Rammer for seminaret er beskrevet i høgskolens kvalitetssystembeskrivelse.

Om studentmedvirkning

En kvalitetskultur bygges også på et godt samarbeid med alle studenter i høgskolen. Dette skjer gjennom direkte kontakt og tilbakemeldinger i undervisning og veiledning, og gjennom ulike evalueringsordninger.

Det skjer også gjennom studentorganisasjonen og de studenttillitsvalgte. Her er studentene sentrale i kvalitetsarbeidet på alle nivåer, og særlig gjennom kvalitetsarbeidet på studieprogrammene. Høgskolen organiserer opplæring av tillitsvalgte og arbeider aktivt for god representasjon fra studentmiljøet i styre og utvalg.

Det arrangeres ulike samlinger der studenter, ansatte og ledelse kan drøfte utdanningskvalitet. Blant annet arrangeres det et årlig studentseminar der studenttillitsvalgte møter høgskolens dekaner og rektorat og diskuterer utdanningskvalitet på fakultets- og høgskolenivå.

Seminaret er altså et startarrangement for kommende studieårs arbeid med studentdemokrati og en oppsummering for studentene av hvordan fakultetene har fulgt opp siste års evalueringer med forbedringstiltak. Høgskolen har en samarbeidsavtale med studentorganisasjonen om blant annet studentmedvirkning.

Høgskolen i Innlandet er en institusjon med flere studiesteder, og med fakulteter som er studiestedsovergripende. Kvalitetssystemet er bygd opp slik at det studienære kvalitetsarbeidet skjer i de faglige enhetene. Nemlig studieprogrammene, instituttene og fakultetene. Med studiestedsovergripende fakulteter sikres det at kvalitetsarbeidet gjøres etter samme systematikk på tvers av alle studiesteder.

Sted for seminaret er ikke bestemt.

Kontaktinformasjon

Bilde av Iben Kardel
Avdelingsdirektør
E-post
iben.kardel@inn.no
Telefon
+47 61 28 81 83

Publisert 24. juni 2022 10:49 - Sist endret 24. juni 2022 10:49