Beredskapskonferansen Innlandet 2022

Torsdag 1. desember 2022 arrangerer Høgskolen i Innlandet på nytt Beredskapskonferansen Innlandet.

Illustasjonsfoto beredskapskonferansen. Foto: Politihøgskolen
Foto: Politihøgskolen

Beredskapskonferansen Innlandet 2022 vil omhandle svært dagsaktuelle temaer. Pandemien har preget vår hverdag de siste årene og konferansen vil sette søkelys på ulike utfordringer knyttet til håndtering av koronapandemien, både nasjonalt og regionalt. Trusselbildet i verden blir stadig mer komplekst. Konferansen vil derfor fokusere på både krisehåndtering, internasjonalt samarbeid, propaganda, media, informasjonspåvirkning og cybersikkerhet.

Psykisk helse blir en stadig viktigere del av beredskapsarbeid og er også valgt som tema på årets konferanse. Fagpersoner vil blant annet ta opp utviklingstrender og håndtering av psykisk helse i beredskapsarbeid, samt delta i en avsluttende panelsamtale.

Program

08.30 Registrering kaffe

09.00 Åpning

Peer Jacob Svenkerud, rektor Høgskolen i Innlandet
Emilie Enger Mehl, Justis- og beredskapsminister

Møteleder: Tom Haakenstad

09.20 Pandemien, del 1

 • Hva er de viktigste funnene og erfaringene fra pandemien? - Rune Jakobsen, tidligere sjef Forsvarets operative hovedkvarter 
 • Hvor godt var Sykehuset Innlandet forberedt, og hva ble reelle utfordringene og erfaringene? - Ellen Henriette Pettersen, Helsedirektør Sykehuset Innlandet
 • Hverdagene til en kommune som skal håndtere alle samfunnsviktige funksjoner. «De som holder i spaden» - Jon Iver Fougner, Kommuneoverlege Elverum kommune

10.35 Pause

10.50 Pandemien, del 2

 • Nasjonalt senter for krise-, pandemi- og legemiddelberedskap - Sylvia Brustad, Prosjektleder

11.10 Sikkerhet, del 1

 • Krisehåndtering i en mer usikker verden – internasjonalt samarbeid og implikasjoner for Norge - Marianne Riddervold, professor HINN
 • Propaganda – Media – Informasjonspåvirkning - Ola Bøe-Hansen, NK/Stabssjef/Veterantjenesten
 • Cybersikkerhet - lokalt perspektiv - Ole Magnus Stensrud, Kommunaldirektør Østre Toten kommune

12.25 Lunsj

13.10 Sikkerhet, del 2

 • Cybersikkerhet – «Hva kan vi forvente»! - Roar Thon, fagdirektør i NSM
 • «Opptøyene i Örebro» - Lars Wirén, Visepolitimesteren i Örebro, Sverige

14.00 Psykiatri er også beredskap, del 1

 • «Hva kan vi forvente oss i fremtiden – utviklingstrend» - Jon Reichelt, tidligere sjef Forsvarets sanitet
 • «Hvordan håndteres psykiatrien i dag» - Knut Anders Brevig, Psykiatrisk sykepleier/prosjektleder, Sykehuset Innlandet

14.35 Pause

14.50 Psykiatri er også beredskap, del 2

 • «Hvordan gode prosjekter/ideer kan avhjelpe situasjonen?» - Kjetil Andersen, Psykiatriambulansen i Bergen.
 • «Psykiatri, beredskap og polisiær tilnærming – muligheter og begrensninger i Innlandet politidistrikt» - Johan Martin Welhaven, sjef for Felles enhet for påtale i Innlandet politidistrikt
 • Panelsamtale 

16.00 Avslutning

 • Forsvarskommisjonen – Knut Storberget, leder Forsvarskommisjonen
 • Avrundning - Marit Roland, dekan Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, HINN

16.20 Slutt

 

Det tas forbehold om endringer i programmet

Foredragsholdere

Kjetil Andersen har siden 2010 jobbet som sykepleier på psykiatriambulansen i Helse Bergen. Kjetil jobber også som høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet. Han har master i psykisk helse og rusarbeid, er MAP instruktør, ReBAS instruktør og er verneombud på egen arbeidsplass

Sylvia Brustad er selvstendig næringsdrivende i sitt eget rådgivningsselskap Brustad Utvikling. I tillegg har hun flere styreoppdrag og er engasjert i flere prosjekter og oppdrag med ulike roller og mandat. Har hatt tunge lederverv å se tilbake på. Blant annen flere statsrådsposter, vært konstituert Fylkesmann i Hedmark, direktør i Aker ASA, daglig leder av Aker Kværner Holding, reiselivssjef i Hamarregionen Reiseliv SA og direktør hos arbeidsgiverforeningen Spekter.

Knut Anders Brevig er utdannet sosionom med videreutdanning i rus og avhengighet, voldsrisikovurdering, samt kommunikasjonsrådgivning. Han har grunnfag sosiologi og mellomfag psykologi fra UIO. Tar nå en master i Folkehelse ved NTNU med fordypning i psykososialt arbeidsmiljø og ambulansepersonells erfaringer med emosjonelle belastninger. 20 års erfaring fra psykisk helsevern innen akuttpsykiatri. Behandler i Ambulant akutteam DPS Gjøvik i 10 år. Prosjektleder for prosjektet «transport av psykisk ustabile personer» fra 2015 – 2019, herunder utprøving av psykiatrisk ambulanse.

Ola Bøe-Hansen (Foto: Forsvaret)
Ola Bøe-Hansen (Foto: Forsvaret)

Ola Bøe-Hansen er kommandørkaptein og NK/stabssjef i Forsvarets veterantjeneste. Han har operativ bakgrunn fra forts- og fartøystjeneste, internasjonale operasjoner, samt skole- og stabstjeneste. Han har en master i militære studier, og som hovedlærer ved Forsvarets høgskole fordypet han seg i fagfeltet kommunikasjon med fokus på strategisk kommunikasjon og krisekommunikasjon. Han har gitt ut bøker om 2. verdenskrig, og bidratt til en rekke fagbøker innen dette fagfeltet.

Lars Wiren (Foto: Polismyndigheten)
Lars Wirén (Foto: Polismyndigheten)

 

 

Lars Wirén er politimester og har jobbet i politiet i mer enn 30 år, hvorav mer enn 20 år som sjef. Han har vært leder for Värmland politiområde siden 2015. Lars er utdannet befal til å lede spesielle arrangementer. Har jobbet med kriminalitetsforebyggende virksomhet, etterretningsvirksomhet og etterforskningsvirksomhet.

 

Rune Jakobsen er pensjonert Generalløytnant og var sjef for Forsvarets operative hovedkvarter i tidsrommet 2015 - 2021. Han har tidligere tjeneste i Forsvaret som blant annet sjef Telemark bataljon, sjef Krigsskolen, kontingentsjef for de norske styrkene i ISAF og sjef Hæren. Han var medlem av koronakommisjonen som ble utnevnt 24.april 2020 og som la frem Pandemirapporten del 2.

John Reichelt har en bred sivil erfaring fra psykisk helsevern i tillegg til nær 25 års erfaring fra forsvaret. Utdannet lege som spesialist innen psykiatri. Han har en doktorgrad (dr. med), han er terapeut og veileder i kognitiv atferdsterapi og han har en Master of management fra BI. Militærpsykiater, psykiater for Forsvarets spesialkommando 2000 – 2018, leder Forsvarets psykiatri 2006 – 2018 og sjef Forsvarets sanitet 2018 – 2022.

Nyttig lenker

Samarbeidsparter

Logoer samarbeidsparter Beredskapskonferansen 2022

Emneord: beredskap, krisehåndtering, pandemi, sikkerhet
Publisert 17. juni 2022 10:15 - Sist endret 25. nov. 2022 14:23